Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 23 di lugliu di u 2019

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a quarta seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 23 di lugliu di u 2019 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

 

Fora di cummissione

 • 0.     Conturesu di u cunsigliu municipale di u 25 di ghjugnu di u 2019
 • 1.     Conturesu di e decisione pigliate da u merre in appiecazione di l’articulu L2122-23 di u Codice generale di e cullettività territuriale
 • 2.     Conturesu di e decisione pigliate da u merre à u titulu di e prucedure ch’ùn sò ancu furmalizatetia

 

Cummissione di l’affari economiche, suciali, culturali è di l’educazione 

 • 3.     Presentazione di i prugetti sottumessi à u votu di i bastiacci ind’u quatru di u bugettu participativu à u titulu di  l’eserciziu 2019
 • 4.     Individualisazione di e suvvenzione « Igiene è salute » per  l’eserciziu 2019
 • 5.     Accunsentu d’una suvvenzione à l’associu « Le projet Manhattan »
 • 6.     Individualisazione di e suvvenzione date à l’associi suciali per u 2019
 • 7.     Messa à ghjornu di i tariffi di i prudutti derivati di a buttega di u museu
 • 8.     Cunferimentu di una suvvenzione à a Fundazione di l’Università per a « Chaire esprit méditerranéen » Paul Valery
 • 9.     Accunsentu di i rigulamenti interiore di a ciucciaghja é di  l’accolta multìplice l’Anghjulelli
 • 10.  Accunsentu d’un avvenente à a cunvenzioni d’ugettivi è di finanzamenti PSU di  a ciucciaghja è di  l’accolta multìplice l’Anghjulelli
 • 11.  Accunsentu di e cunvenzione finanziare trà Cascia d’Allucazione Famigliale di u Cismonte è a Cità di Bastia in leia cù a gestione di l’accolta multìplice « L’Ilot Câlin » è di u RAM « Culumbella » à u titulu di l’eserciziu 2019

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

 • 12.  Cessione di l’isulottu di a posta ind’u quatru di a chjama à prugetti  è creazione d’un adunita di cumanda Cità di Bastia-La Poste-France 3 da sceglie u cuncipitore-custruttore-prumutore
 • 13.  Parcheghju A Gronda : trattatu d’adesione à l’urdinanza di sprupriazione di a signora Ristori, sposa Rossi
 • 14.  Parcheghju A Gronda : trattatu d’adesione à l’urdinanza di sprupriazione di i signori Gandolfi Joseph
 • 15.  Accunsentu di a cessione d’un alloghju à u 6 Carrughju Drittu (« rue Chanoine Letteron  ») à i signori Azzara
 • 16.  Accunsentu di a cessione  d’una cantina à l’8 Carrughju Drittu (« rue Chanoine Letteron ») à i signori Azzara
 • 17.  Accunsentu di a cessione d’un alloghju à l’8 Carrughju San Ghjisè (« rue St Joseph ») à u signori Mari
 • 18.  Accunsentu di a cessione d’un alloghju à u 24 Carrughju Drittu (« rue Chanoine Letteron  ») à a signora Medori
 • 19.  Validazione di a seconda prugrammazione  di u Cuntrattu di Cità 2019
 • 20.  Azzione Core di cità : Accunsentu di a cunvenzione di cuuperazione trà a Cità di Bastia è u CEREMA in leia cù u studiu di a vacanza di l’alloghji
 • 21.  Core di cità : Accunsentu di l’avvenente à a cunvenzioni tripartita cù azzione alloghju, a cità di Bastia è a CAB

 

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 22.  Accunsentu di u pianu di finanzamentu in leia cu i travaglii di riqualificazioni di u Carrughju di u Colle
 • 23.  Accunsentu di u pianu di finanzamentu  di e spese energetiche di a scola Gaudin
 • 24.  Accunsentu di u pianu di finanzamentu in leia cù i travaglii di riqualificazione di U Giardinè (« Piazza Guasco »)
 • 25.  Accunsentu di u pianu di finanzamentu in leia cù i travaglii di riqualificazione di e passarelle chì face cullegà a Piazza San Niculà è a calata « Quai des martyrs de la Libération »
 • 26.  Accunsentu di i cufinanzamenti di i travaglii di u cunservatoriu Henri Tomasi è Sant’Ànghjuli
 • 27.  Accunsentu di u pianu di finanzamentu in leia cù i travaglii di l’Aldilonda
 • 28.  Accunsentu di a participazioni di a cità à a Sucetà Cuuperativa d’Interessu Cullettivu (SCIC) custituita da u Sporting Club di Bastia
 • 29.  Statu di i travaglii di a cummissione cunsultativa di i servizii publichi lucali per l’annu 2018
 • 30.  Affettazione di u risultatu 2018 in leia cù u bugettu principale
 • 31.  Affettazione di u risultatu 2018  in leia cù u bugettu annessu di u Vechju Portu
 • 32.  Affettazione di u risultatu 2018  in leia cù u bugettu annessu di u crematoriu
 • 33.  Affettazione di u risultatu 2018 in leia cù u bugettu autonomu di a gestione di i parcheghji
 • 34.  Cunferimentu di a prima decisione mudificativa  in leia cù u bugettu principale
 • 35.  Cunferimentu di a prima dicisione mudificativa in leia cù u bugettu annessu di u Vechju Portu
 • 36.  Cunferimentu di a prima decisione mudificativa in leia cù u bugettu annessu di u crematoriu
 • 37.  Cunferimentu di a prima decisione mudificativa in leia cù u bugettu autonomu di a gestione di i parcheghji
 • 38.  Cunferimentu di a revisione di i prugrammi è di i crediti di i pagamenti
 • 39.  Imprestu di 1.5 millione d’euro à prò di a regia autonoma di i parcheghji
 • 40.  Messa a dispusizione di modu gratisi di u persunale di a Cità à a regia autonoma di u vechju portu
 • 41.  Messa in piazza d’un CIFRE
 • 42.  Trasfurmazione di postu dopu à a riescita à un cuncorsu

 

 

L’ordre du jour est le suivant :

 

Hors commission

 • 0.      Compte rendu du conseil municipal du 25 juin 2019
 • 1.      Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales       
 • 2.      Compte rendu des décisions prises par le maire au titre des procédures non formalisées

 

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • 3.      Présentation des projets soumis au vote des bastiais dans le cadre du budget participatif au titre de l’exercice 2019/2020
 • 4.      Individualisation des subventions « Hygiène et Santé » pour l’exercice 2019
 • 5.      Attribution d’une subvention à l’association « Le projet Manhattan »
 • 6.      Individualisation des subventions aux associations à caractère social pour l'exercice 2019
 • 7.      Mise à jour des tarifs des produits dérivés de la boutique du Musée
 • 8.      Attribution d’une subvention à la Fondation de l’Université pour la Chaire Esprit Méditerranéen Paul Valery
 • 9.      Approbation des règlements intérieurs de la crèche et du multi-accueil l’Anghjulelli
 • 10.   Approbation d’un avenant à la convention d’objectifs et de financement PSU de la crèche et du multi-accueil l’Anghjulelli
 • 11.   Approbation des conventions annuelles d’objectifs entre la Caisse d’allocations familiales de Haute-Corse et la Ville relatives à la gestion du multi accueil « L’Ilot Câlin » et du RAM « Culumbella » au titre de l’exercice 2019

 

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • 12.   Cession de l’îlot «  La poste » dans le cadre d’un appel à projet et création d’un Groupement de commande Ville de Bastia-France Télévisions- La Poste en vue de désigner un constructeur-promoteur
 • 13.   Parking A gronda : traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation de Mme Ristori épouse Rossi
 • 14.   Parking A gronda : traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation de M. Mme Gandolfi Joseph
 • 15.   Approbation de la cession  d’un logement sis 6, rue chanoine Letteron aux consorts Azzara
 • 16.   Approbation de la cession d’une cave sis 8, rue chanoine Letteron aux consorts Azzara
 • 17.   Approbation de la cession d’un logement sis 8, rue St Joseph à M. Mari
 • 18.   Approbation de la cession d’un logement sis 24, rue chanoine Letteron à Mme Medori
 • 19.   Approbation de la 2ème programmation du Contrat de Ville 2019
 • 20.   Action Cœur de Ville : Approbation de la convention de coopération entre la Ville de Bastia et le Cerema relative à l’étude sur la vacance des logements
 • 21.   Action Cœur de Ville : approbation de l’avenant à la convention opérationnelle entre Action Logement, la Ville de Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia

 

Commission des finances et de la transparence publique

 

 • 22.   Approbation du plan de financement relatif aux travaux de requalification de la rue de Colle
 • 23.   Approbation du plan de financement des dépenses énergétiques de l’école Gaudin
 • 24.   Approbation du plan de financement relatif aux travaux de requalification de la place Guasco
 • 25.   Approbation d’un plan de financement relatif aux travaux de requalification de passerelles reliant la place Saint Nicolas et le Quai des Martyrs
 • 26.   Approbation des co financements des travaux du conservatoire Henri Tomasi et Saint Angelo
 • 27.   Modification du plan de financement du réseau des pistes cyclables – Secteur Citadelle – Aldilonda Travaux
 • 28.   Approbation de la participation de la ville à la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) constituée par le Sporting Club de Bastia
 • 29.   Etat des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux au cours de l’année 2018
 • 30.   Affectation du résultat 2018 du budget principal
 • 31.   Affectation du résultat 2018 de la régie autonome du vieux port
 • 32.   Affectation du résultat 2018 du budget annexe du crématorium
 • 33.   Affectation du résultat 2018 de la régie autonome des parcs de stationnement
 • 34.   Décision modificative n°1 du  budget principal
 • 35.   Décision modificative n°1  de la régie autonome du vieux port
 • 36.   Décision modificative n°1 du budget annexe du crématorium
 • 37.   Décision modificative n°1 de la régie autonome des parcs de stationnement
 • 38.   Révision des autorisations de programme et des crédits de paiement
 • 39.   Emprunt de 1.5 millions d’euros au bénéfice de la régie des parcs de stationnement
 • 40.   Mise à disposition à titre gratuit de personnel de la Ville auprès de la  régie autonome du vieux port
 • 41.   Mise en place d’un CIFRE
 • 42.   Transformation de poste suite à réussite à concours

 

Le Maire, Pierre SAVELLI