Dumanda d'attu di nascita o di trapassu pè l'amministrazione è d'ufficiale di ghjustizia