Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 29 di ghjennaghju di u 2019

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a prima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 29 di ghjennaghju di u 2019 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L'ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione
 • 0.) Conturesu di u cunsigliu municipale di u 18 di Dicembre di u 2018
 • 1.) Conturesu di e decisione pigliate da u merre in appiecazione di l'articulu L2122-22 di u Codice generale di e cullettività territuriale
 • 2.) Conturesu di e decisione pigliate da u merre à u titulu di e prucedure ch'ùn sò ancu furmalizate
Cummissione di l'affari economiche, suciali, culturali è di l'educazione
 • 3.) Accunsentu d'annessi à i raporti 2 è 4 prisentati à u cunsigliu municipale di u 18 di dicembre di u 2018
 • 4.) Cunferimentu d'una suvvenzione à l'associu A Bulabulella è e so donne di coru
 • 5.) Accunsentu d'un prezzu prumuzionale per a settimana teatrale 2019
 • 6.) Cunferimentu d'una suvvenzione à l'associu " Centru d'azzione è di sviluppu culturale Una volta " per l'annu 2019 é accunsentu pè unu avenante finanziariu à a cunvenzione triennale è tripartita 2019-2021
 • 7.) Dumanda di suvvenzione à a Culletività di Corsica pè l'operazione di ristoru di e cullezione di u Museu di Bastia
 • 8.) Dumanda di suvvenzione à a Culletività di Corsica pè l'operazione di travagli nant'à u casale di u Museu di Bastia per u 2019 : accunsentu di u pianu di finanzamentu
 • 9.) Cunvenzione di messa in riserva di u tabernàculu di paramentu di a chjesa San Ghjuvà à u centru di cunservazione è di restoru di u patrimoniu Corsu
 • 10.) Accunsentu di u regulamentu di u buggettu participativu
Cummissione di l'assestu di u spaziu urbanu
 • 11.) Messa in opera d'un sistema di video prutezzione per u portu di Toga
 • 12.) Dumanda di una suvvenzione à l'ADEME ind'u quattru di a chjama a pruggetti " Bissicleta è territoriu "
 • 13.) Accunsentu pè l'avvenente n°3 dettu " avvenente di surtita " à a cunvenzione pluriannuale di u PRQAD-Bastia centru Anzianu
 • 14.) Azzione Core di Cità : dumanda di l'interventu di l'Uffiziu di u fundiariu di a Corsica in quant'è à u prugettu d'acquistu è di riacconciu di u casamentu di l'Affari Marìttimi
 • 15.) Sciolta d'una coproprieta nant'a una parcella cadastrata sezzione AY n°204
 • 16.) Cunstituzione d'una servitudine à prò di a cità è presa in carica di i travagli nantu à un fondu privatu à l'occasione di a messa d'una canalisazione à u drittu di u chjassu di a Curbaghja Suttana
Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica
 • 17.) Modifica di u vulume urariu di postu
 • 18.) Messa in piazza di u serviziu civicu
 • 19.) Trasfurmazione di postu
 • 20.) Trasfurmazione di postu dopu à una dumanda di scambiamentu di filiera
 • 21.) Dibattitu d'orientazione buggettaria

Truverete, in appicciu di a cunvucazione seguente, a somma di e note di sintesi.

Vi sarebbe ricunniscente d'assiste ci, è vi pregu d'aggradì, Signora, Signore, a certezza di a mo distinta cunsiderazione.

U merre,

Pierre SAVELLI

L'ordre du jour est le suivant :

Hors commission
 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 18 décembre 2018
 • 1. Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
 • 2. Compte rendu des décisions prises par le maire au titre des procédures non formalisées
Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation
 • 3. Approbation d'annexes aux rapports 2 et 4 présentés au conseil municipal du 18 décembre 2018
 • 4. Attribution d'une Subvention à l'association A Bulabulella et ses dames de chœur
 • 5. Approbation d'un tarif promotionnel pour A Settimana Teatrale 2019
 • 6. Attribution d'une subvention à l'association "centre d'action et de développement culturel - Una volta " pour l'année 2019 et approbation d'un avenant financier à la convention triennale et tripartite 2019-2021
 • 7. Demande d'aide publique à la Collectivité de Corse pour la campagne de restauration des collections du musée de Bastia
 • 8. Demande d'aide publique auprès de la Collectivité de Corse pour les opérations de travaux sur bâtiment 2019 du Musée de Bastia : approbation du plan de financement
 • 9. Convention de mise en réserve du tabernacle d'apparat de l'église Saint Jean-Baptiste au Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine Corse
 • 10. Approbation du règlement du budget participatif
Commission de l'aménagement de l'espace urbain
 • 11. Mise en œuvre d'un système de vidéo protection pour le port Toga
 • 12. Demande de subventions auprès de l'ADEME dans le cadre de l'appel à projets " Vélo et territoires " porté par l'ADEME
 • 13. Approbation de l'avenant n°3 dit " avenant de sortie " à la convention pluriannuelle du Programme de requalification des quartiers anciens dégradés (PRQAD) - Bastia Centre Ancien
 • 14. Action Cœur de Ville : demande de l'intervention de l'Office Foncier de la Corse concernant le projet d'acquisition et de restructuration du bâtiment des affaires Maritimes
 • 15. Dissolution d'une copropriété sise sur une parcelle cadastrée section AY n°204
 • 16. Constitution d'une servitude au profit de la ville et prise en charge de travaux sur un fonds privé à l'occasion de la pose d'une canalisation au droit du chemin de Curbaghja Suttana
Commission des finances et de la transparence publique
 • 17. Modification du volume horaire d'un poste
 • 18. Mise en place du service civique
 • 19. Transformation de poste
 • 20. Transformation de poste suite à une demande de changement de filière
 • 21. Débat d'orientation budgétaire

Vous trouverez, joint à la présente convocation, l'ensemble des notes de synthèse.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,

Pierre SAVELLI