Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 6 di nuvembre di u 2018

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì l’ottesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 6 di nuvembre di u 2018 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L'ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 0. Conturesi di i cunsiglii municipali di u 25 di settembre è di u 1mu d'ottobre di u 2018
 • 1. Conturesu di e decisione pigliate da u merre in appiecazione di l'articulu L2122-22 di u Còdice generale di e cullettività territuriale
 • 2. Conturesu di e decisione pigliate da u merre pè e prucedure ch'ùn sò ancu furmalizate
 • 3. Prugettu di muzione in leia cù a riurganizazione di a tisurerìa municipale di Bastia

Cliccate quì per vede l'ordine di u ghjornu cumplementare.

Cummissione di l'affari economiche, suciali, culturali è di l'educazione

 • 4. Accunsentu di a cunvenzione cù a cullettività di Corsica in leia cù l'Opendata
 • 5. Accunsentu di u terzu pattu addiziunale pè a cunvenzione pluriannuale di a cullaburazione pè l'urganizazione di u mercatu di Natale di Bastia 2016-2018 /annata 2018
 • 6. Accunsentu di a cunvenzione di cullaburazione cu u Centru Cummunale d'Azzione Suciale per l'urganisazione di a Sant'Andria
 • 7. Accunsentu d'una cunvenzione cù a Missione lucale di Bastia per l'annu 2018
 • 8. Cunferimentu di una suvvenzione à a Fundazione di l'Università per a " Chaire esprit méditerranéen " Paul Valery
 • 9. Messa in opera di a cunsultazione di i bastiacci per a scelta di i prugetti da finanzà ind'u quatru di u bugettu participativu

Cummissione di l'assestu di u spaziu urbanu

 • 10. Ritiru di a deliberazzione purtendu infurmazioni di a creazioni di u parcheghju di Cardu è accunsentu di l'apertura d'una nuvella inchiesta è cuncertazione cù l'abitanti
 • 11. Avisu nant'a i travaglii di riacconciu di u fiumicellu di u Lupinu
 • 12. Cuncertazione publica in leia cù a creazione d'una strada cumunale in a Curbaghja Suprana
 • 13. Accunsentu di a cunvenzione di cuncessione d'utilisazione di dumanialita di u duminiu pùblicu marìttimu in lu quatru di u prugettu di l'Aldilonda
 • 14. Vèndita, cun annunziu di chjama à candidatura, d'una cantina da rinnuvà à l'8, Carrughju Canònicu Letteron in Bastia
 • 15. Validazione di a terza prugrammazione 2018 di u Cuntrattu di Cità
 • 16. Accunsentu d'una nuturietà prescrittiva à prò di a Cità di Bastia ind'u quatru di a vendita à Logirem ind'è l'uperazione Gaudin

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 17. Cunferimentu di a cinquèsima decisione mudificativa in leia cù u bugettu principale
 • 18. Cunferimentu di a terza decisione mudificativa in leia cù u bugettu autònomu di a gestione di i parcheghji
 • 19. Mudìfica di a guaranzìa d'imprestu à favore di u prestatore suciale Erilia
 • 20. Creazione d'un postu di redattore territuriale
 • 21. Messa a dispusizione a tempu spartutu di i funziunarii in pettu à l'Offiziu pùblicu HLM di u Cismonte
 • 22. Messa a dispusizione à tempu spartutu di funziunarii in pettu à a Merria di San Martinu di Lota
 • 23. Creazione d'impiechi ind'u quatru di u dispusitivu di Cuntratti d'accumpagnamentu ind'è l'impiecu-cuntrattu ùnicu d'inserzione : parcorsu impiecu cumpetenza
 • 24. Messu à ghjornu di u regime indennitariu chì tene à contu e funzione, e sugestione, a spertizia è l'impegnu prufessiunale di i duttori territuriali
 • 25. Ricrutamentu d'impiechi micca permanenti per un bisognu temporariu d'attività
 • 26. Creazione di posti
 • 27. Approvu di u regulamentu di furmazione
 • 28. Approvu di u pianu di furmazione 2019-2020-2021

Truverete, in appicciu di a cunvucazione seguente, a somma di e note di sintesi.

Vi sarebbe ricunniscente d'assiste ci, è vi pregu d'aggradì, Signora, Signore, a certezza di a mo distinta cunsiderazione.

U merre,

Pierre SAVELLI

 

L'ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • 0.) Comptes rendus du conseil municipal du 25 septembre 2018 et du 1er Octobre 2018
 • 1.) Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
 • 2.) Compte rendu des décisions prises par le maire au titre des procédures non formalisées
 • 3.) Projet de motion relatif à la réorganisation de la trésorerie municipale de Bastia

Cliquez ici pour voir l'ordre du jour compélmentaire.

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • 4.) Approbation de la convention avec la Collectivité de Corse relative à l'Open data
 • 5.) Approbation de l'avenant n°3 à la convention pluriannuelle de partenariat pour l'organisation du marché de Noël de Bastia 2016-2018 année 2018
 • 6.) Approbation de la convention de partenariat avec le centre communal d'action sociale pour l'organisation de la Sant'Andria
 • 7.) Approbation d'une convention avec la Mission locale de Bastia au titre de l'année 2018
 • 8.) Attribution d'une subvention à la Fondation de l'Université pour la Chaire " Esprit méditerranéen Paul Valéry "
 • 9.) Mise en œuvre de la consultation des bastiais pour le choix des projets à financer dans le cadre du budget participatif

Commission de l'aménagement de l'espace urbain

 • 10.) Retrait de la délibération portant information de la création du parking de Cardu et approbation de l'ouverture d'une nouvelle enquête et concertation avec les habitants
 • 11.) Avis sur les travaux de recalibrage du ruisseau de Lupinu
 • 12.) Concertation publique relative à la création d'une voie communale au lieu-dit Corbaghja suprana
 • 13.) Approbation de la convention de concession d'utilisation du Domaine public maritime dans le cadre du projet Aldilonda
 • 14.) Vente par avis d'appel à candidature d'une cave à rénover au 8, rue chanoine Letteron à Bastia
 • 15.) Approbation de la 3ème et dernière programmation du contrat de ville
 • 16.) Approbation d'une notoriété prescriptive au bénéfice de la Ville de Bastia dans le cadre de la cession à Logirem dans l'opération Gaudin

Commission des finances et de la transparence publique

 • 17.) Approbation de la décision modificative n°5 du Budget principal
 • 18.) Approbation de la décision modificative n°3 du Budget des parcs
 • 19.) Modification de la garantie d'emprunt au bénéfice du bailleur social Erilia
 • 20.) Création d'un poste de rédacteur territorial
 • 21.) Mise à disposition à temps partagé de fonctionnaires auprès de l'Office public HLM de Haute-Corse
 • 22.) Mise à disposition à temps partagé de fonctionnaires auprès de la Commune de San Martinu di Lota
 • 23.) Création de postes dans le cadre du dispositif de Contrat d'accompagnement dans l'emploi-contrat unique d'insertion : Parcours emploi compétence
 • 24.) Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel relevant du cadre d'emplois des médecins territoriaux
 • 25.) Recrutement d'emplois non permanents pour un besoin temporaire d'activités
 • 26.) Créations de postes
 • 27.) Adoption du Règlement de formation
 • 28.) Adoption du Plan de formation 2019-2020-2021

Vous trouverez, joint à la présente convocation, l'ensemble des notes de synthèse.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire, Pierre SAVELLI