Mairie / Merria

Ordre du jour du conseil municipal du mardi 20 décembre 2016

Mis en ligne le

, .JPG 158Ko ()

La 9ème séance ordinaire du conseil municipal se tiendra à la mairie de Bastia, avenue Pierre Giudicelli, mardi 20 décembre 2016 à 17h30.

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • 0) Compte rendu du conseil municipal du 08 novembre 2016
 • 1) Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l’article L 2122-23 du CGCT
 • 2) Approbation des statuts de la CAB en conformité avec les dispositions de la loi Notre
 • 3) Nouvelle dénomination de la place du triangle en hommage à Claude Papi
 • Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation
 • 4) Demande de subvention auprès de la Collectivité territoriale de Corse pour la réfection de la toiture de l’église St Charles
 • 5) Demande de subvention pour les transports d’oeuvres du musée de Bastia pour l’année
 • 2017
 • 6) Renouvellement du contrat enfance et jeunesse 2016-2019 avec la CAF
 • 7) Approbation de la convention financière entre la ville et la Caisse d’allocations familiales relative à la gestion des structures Ilôt Calin et Culumbella au titre de l’exercice 2016
 • 8) Approbation d’une convention entre les services préfectoraux et notre collectivité relative aux conditions et modalités de mises en oeuvre du système d’enregistrement national des demandes de logement locatif social
 • 9) Attribution d’une subvention à l’association « les enfants de Noël »
 • 10) Approbation d’une convention avec la mission locale de Bastia au titre de l’année 2016
 • 11) Approbation d’une convention avec l’opéra-comique

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • 12) Programme de valorisation de la Citadelle : Etude scénographique de faisabilité
 • 13) Approbation du Compte rendu annuel des collectivités locales de la CPA Aurore 2015
 • 14) Approbation de la vente à M. Vignon de la parcelle AP 60 (secteur Fort Lacroix)
 • 15) U Puntettu : Approbation de l’acquisition aux consorts Campana d’un logement au 2, rue des mulets
 • 16) Approbation de la cession d’un terrain à la SCICV Fior di Vita au Macchione

Commission des finances et de la transparence publique

 • 18) Débat d’orientations budgétaires 2017
 • 19) Modification de la décision modificative n°2 de la régie autonome des parcs suite à une erreur matérielle
 • 20) Création d’une régie à seule autonomie financière du Vieux-Port, approbation du montant de la dotation initiale et des statuts
 • 21) Désignation des membres du conseil d’exploitation de la régie du Vieux-Port
 • 22) Désignation du directeur de la régie du Vieux-Port
 • 23) Approbation du montant du rechargement électrique pour les bornes des parcs de stationnement de la « gare » et de la « Citadelle »
 • 24) Création d’un poste de technicien territorial d’un agent du Théâtre suite à la réussite à un concours
 • 25) Création des postes au regard des départs à la retraite
 • 26) Approbation des cycles du travail de la Direction de l’intervention technique
 • 27) Approbation des cycles du travail des services culturels
 • 28) Approbation des nouvelles autorisations d’absences des agents de la collectivité
 • 29) Modification du tableau des emplois : suppression de postes
 • 30) Révision des tarifs d’occupation sur la place saint Nicolas pour les attractions foraines occasionnelles
 • 31) Révision de la redevance d’occupation sur le marché non alimentaire et révision du règlement

 

 

Aghju l’onore di fà vi sapè chì a novesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 20 di dicembre di u 2016 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 0) Conturesu di u cunsigliu municipale di l’8 di nuvembre di u 2016
 • 1) Conturesu di e decisione pigliate da u merre in appiecazione di l’articulu L2122-23 di u Codice generale di e cullettività territuriale
 • 2) Accunsentu per i statuti di a CAB in cunfurmità cù e dispusizione di a legge NOTRe
 • 3) Una nova denuminazione per a piazza di u Triangulu in omaggiu a Claude Papi

Cummissione di l’affari economiche, suciali, culturali è di l’educazione

 • 4) Dumanda di suvvenzione à a Culletività territuriale di Corsica per a risarcita di u tettu di a chjesa San Carlu
 • 5) Dumanda di suvvenzione per i trasporti d’opera di u museu di Bastia per l’annu 2017
 • 6) Rinnovu di u pattu zitellina è giuventù 2016-2019 cù à CAF
 • 7) Apprubazione di a cunvenzione finanziaria trà a cità è a Cascia d’allucazioni familiali rilative à a gestione di e strutture Ilôt Calin è Culumbella per l’eserciziu di u 2016
 • 8) Accusentu d’una cunvenzione trà i servizii di a prefettura è di a nostra culletività in leia cù e cundizione è mudalità di messa in opera di u sistema di arrigistramentu naziunale di e dumande d’alloghju lucativu suciale
 • 9) Accusentu d’una suvvenzione à l’associu « les enfants de Noêl »
 • 10) Accusentu d’una cunvenzione cù a missione lucale di Bastia à u titulu di l’annu 2016
 • 11) Accusentu d’una cunvenzione cù l’opera-comique

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

 •  12) Prugramma di valurisazioni di a Citadella- studiu scenograficu d’eseguibilità
 • 13) Accunsentu di u conturesu annuale di e culletivita lucale di a CPA Aurore 2015
 • 14) Accunsentu di a vendita a u signore Vignon di a parcella AP60 (settore Fort Lacroix)
 • 15) U puntettu : Accusentu di a cumprera a i signore Campana d’un alloghju a u 2, rue des mulets
 • 16) Accusentu di a vendita d’un terrenu à a SCI Fior di Vita a u Macchjone
 • 17) Avisu d’appellu à e candidature per a vendita di i lucali di l’anziana ciucciaghja A ciucciarella, carrughju San Francescu

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica 

 • 18) Dibattitu d’orientazione di u bilanciu di u 2017
 • 19) Mudificazione di a decisione mudificativa n°2 di a regia autonoma di i parcheghji a a seguita d’un sbagliu materiale
 • 20) Creazione d’una regia a sola autonomia finanziara di u vechju portu, accusentu di u prezzu di a dutazione di principiu é di i statuti
 • 21) Numinazione di i membri di u cunsigliu di sfrutterai di a regia di u vechju portu
 • 22) Numinazione di u direttore di a regia di u Vechju Portu
 • 23) Accunsentu di u prezzu di a carica eletrica per i termini di i parcheghji di a gara è di a Citadella
 • 24) Creazione d’1 impiegu di tecnichu territurialu dopu à a riescita à u cuncorsu d’1 impiegatu di u teatru
 • 25) Creazione d’impieghi dopu à a partenza à a ritirata di certi impiegati
 • 26) Appruvazione di u tempu di travagliu di l’impiegati municipali di u CTM
 • 27) Appruvazione di u tempu di travagliu di l’impiegati municipali di i servizii culturali
 • 28) Accusentu di nuvelli autorisazione speciale d’assenze per l’impiegati di a merria
 • 29) Mudifiche di u tavulellu di l’impieghi : suppressione di posti
 • 30) Revisione di i prezzi di l’occupazione nant’a piazza San Niculau per l’attrazzione foranei uccasiunale
 • 31) Revisione di u debitu d’occupazione nant’à u mercatu non alimintariu è revisione di u regulamentu