Mairie / Merria

Ordre du jour du conseil municipal du mardi 27 septembre 2016

Mis en ligne le

, .JPG 158Ko ()

La 7ème séance ordinaire du conseil municipal se tiendra à la mairie de Bastia, avenue Pierre Giudicelli, mardi 27 septembre 2016 à 17h30.

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 26 juillet 2016
 • 1. Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l’article L 2122-23 du CGCT
 • 2. Désignation des membres appelés à siéger au sein du comité de gestion du Parc naturel marin autour du cap Corse et de l’Agriate

 Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • 3. Approbation d’une convention relative à l’exploitation de la cafétéria du centre culturel l’Alb’Oru
 • 4. Approbation d’une convention financière avec le conseil départemental de Haute-Corse et la caf relative au fond unique pour le logement (FUL)
 • 5. Individualisation des subventions aux associations intervenant dans l’Aménagement des Rythmes Scolaires pour 2016/2017
 • 6. Individualisation des subventions « Hygiène et Santé » au titre de l’année 2016
 • 7. Approbation de la gratuité de l’entrée au musée pour les collégiens et lycéens durant le temps scolaire

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • 8. Cession à M. Guaïtella d’une emprise déclassée du domaine public rue Dr Morucci
 • 9. Réseau d’eaux pluviales sur le chemin de Curbaghja Suttana : Servitude de passage au bénéfice de la commune
 • 10. Projet d’implantation d’une Maison d’accueil spécialisée pour autisme et polyhandicap – Vente de terrains à SEM Bastia Aménagement
 • 11. Incorporation dans le patrimoine communal d’un bien présumé sans maître
 • 12. Opération Logirem-Gaudin – cession de parcelles à la société Logirem en vue de réaliser un programme de logements sociaux
 • 13. Contrat de ville 2016 : validation de la 4ème programmation
 • 14. Approbation du programme Dotation politique de la Ville (DPV) 2016

Commission des finances et de la transparence publique 

 • 15. Approbation de remises gracieuses au titre des taxes, versement et participation d’urbanisme
 • 16. Approbation de la convention financière fixant l’échéancier de versement des participations statutaires au conservatoire de musique, danse et art dramatique de Corse Henri Tomasi
 • 17. Réitération d’une garantie d’emprunt souscrit par la société de gestion d’habitations à loyer modéré Erilia suite à un réaménagement de prêt
 • 18. Approbation des dénominations et numérotation des rues : adressage secteur forum du Fangu
 • 19. Création d’un poste de chargé de mission dans le cadre de la mise en place de l’agenda 21
 • 20. Création de 2 postes de techniciens territoriaux suite à la réussite au concours de 2 agents
 • 21. Création d’un emploi budgétaire de régisseur général de la maison des associations et du Théâtre de poche Sant’Angelo
 • 22. Transformation de postes au tableau des emplois
 • 23. Modification des autorisations spéciales d’absences pour les agents de la Mairie

 

A sittesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 27 di settembre di u 2016 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 0. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 26 di lugliu di u 2016
 • 1. Conturesu di e dicisione pigliate da u merre in appiecazione di l’articulu L2122-23 di u Codice generale di e cullettività territuriale
 • 2. Designazione di i membri chjamati à piglià parte à u cumitatu di gestione di u Parcu naturale marinu intornu à u Capicorsu è l’Agriate

Cummissione di l’affari economiche, suciali, culturali è di l’educazione

 • 3. Accusentu d’una cunvenzione in leia cù a splutazione di a bivetta di u centru culturale Alb’oru
 • 4. Accusentu d’una cunvenzione finanziara cù u cunsigliu dipartimentale di a Corsica Suprana è a CAF in leia cù u fondu unicu per l’alloghju (FUL)
 • 5. Individualizazione di e suvvenzione à l’associi intervenendu in l’acconciu di ritmi sculari per l’annata sculara 2016/2017
 • 6. Individualizazione di e suvvenzione « Igiena è Saluta » per u 2016
 • 7. Accusentu di l’intrata gratisi a u museu per i cullegenti è i liceani durante u tempu sculare

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

 • 8. Vendita à u signore Guaitella d’un’impresa sclassificata di u duminiu publicu carrughju di u Duttore Morucci
 • 9. Reta d’acqua pluviale nant’u chjassu di Curbaghja suttana : servitudina di passaghju à pro di a cumuna
 • 10. Prugettu d’impiantu di una Casa di accuglianza per l’autisimu è u poliandicappu – Vendita di terreni à a SEM BASTIA AMENAGEMENT
 • 11. Incurpurazione ind’u patrimoniu cummunale d’un alloghju presuntu senza patrone
 • 12. Uperazione Logirem-Gaudin –cedenza di particelle à a sucetà Logirem da rializà un prugramma di alloghji suciali
 • 13. Cuntrattu di a cità – Validazione di a quarta prugrammazione di u 2016
 • 14. Accusentu di u programma Dutazione pulitica di a cità (DPV) per u 2016

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 15. Accusentu di i scalculi gratisi à u titulu di e tasse, i virsamenti è participazione urbanistichi
 • 16. Accusentu per a cunvenzione finanziaria chì fissa u scadenziariu di virsamentu di e participazione statutarie à u cunservatoriu di musica, ballu è arte dramaticu di Corsica Henri Tomasi
 • 17. Riiterazione d’una guaranzia d’imprestu à favore di a sucetà di gestione d’alloghji à pighjone muderati Erilia dopu a u reaconciu di l’imprestu
 • 18. Accunsentu per e denuminazione è numerutazione di i carrughji : Addirizzame di u settore di u Fangu
 • 19. Creazione d’un impiegu d’incaricatu di missione in leia cù a messa in ballu di l’agenda 21
 • 20. Creazione di 2 impiegi di tecnichi territuriali dopu à a riescita à u cuncorsu di 2 impiegati
 • 21. Creazione di un impiecu nantu à bilanciu di regitore generale di a casa di l’associi è di u Teatru di Sant’Anghjulu
 • 22. Trasfurmazione di posti à u tavulellu di l’impieghi
 • 23. Mudifica di l’autorisazione speciale d’assenze per l’impiegati di a merria