Mairie / Merria

Ordre du jour du Conseil Municipal du mardi 7 mars 2017

Mis en ligne le

, .JPG 158Ko ()

La 2ème séance ordinaire du conseil municipal se tiendra à la mairie de Bastia, avenue Pierre Giudicelli, mardi 7 Mars 2017 à 17h30

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission

0. Compte rendu du conseil municipal du 24 janvier 2017

 

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l’éducation

 

1. Approbation de la création d’un point d’accès au droit à la Maison des services publics 


2. Ratification du niveau 3 de la Cartula di a Lingua Corsa 


3. Attribution d’une subvention et approbation d’une convention 2017 avec l’association 
« E teatrale » dans le cadre de la 12éme édition du festival 


4. Attribution d’une subvention et approbation d’une convention à l’association 
« rencontres du cinéma italien » dans le cadre de l’organisation du festival de cinéma 
du film italien 


5. Approbation de la convention d’objectifs et de financement PSU Etablissement 
d’accueil du jeune enfant 0-6 ans avec la Caisse d’allocations familiales pour le multi- 
accueil municipal et la Crèche municipale 


6. Approbation d’une convention pour la vente de repas au centre multi-accueil 
Ciucciarella pouponnière et crèche 


7. Attribution des prix de thèse pour docteurs de l’Université et de la communication 
scientifique pour doctorants de l’Université

 

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 

8. Incorporation d’un bien vacant sans maître dans le domaine privé : parcelle AL 90 appartenant à la succession Vincent MARCELLI 


9. Prescription de l’ouverture de l’enquête publique conjointe préalable à la DUP et parcellaire sur le Puntettu dans le cadre du Programme de requalification des quartiers anciens 


10. Arrêt de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et approbation du bilan de la concertation publique

11. Approbation d’une convention de dévoiement de réseaux avec GDF, chemin de Furcone 12. ZAC Aurore – Modification du plan de financement de la place du triangle dite Piazza Claude Papi

 

Commission des finances et de la transparence publique

 

13. Rapport annuel des représentants de la Ville de Bastia siégeant au conseil d’administration de la SEM Bastia Aménagement relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2015

14. Rapport annuel des représentants de la Ville de Bastia siégeant au conseil d’administration de la SEM Port de Toga relatif à l’exercice social clos le 31 décembre 2015

15. Approbation des dénominations et numérotation des rues : adressage quartier Puretti

16. Approbation du montant du salaire du directeur de la régie autonome du vieux port

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 

0. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 24 di ghjennaghju di u 2017

Cummissione di l’affari economiche suciali, culturali è di l’educazione

1. Accusentu di a creazione d’un puntu d’accessu à u drittu à a Casa di i servizii publichi
2. Zifra di u livellu 3 di a Cartula di a Lingua Corsa
3. Cunferimentu d’una suvvenzione è accunsentu d’una cunvinzione 2017 cù l’associu « E teatrale » ind’u quadru di u 12mu festivale

4. Cunferimentu d’una suvvenzione è accunsentu d’una cunvinzione cù l’associu 
« Rencontres du cinéma italien » in leia cù l’urganizazione di u festivale di u sinemà 
talianu 


5. Accunsentu di a cunvinzione d’uggetivi è di finanzamentu PSU Stabilimentu d’accolta 
di u zitellucciu da 0-6 anni trà a Cascia d’Allucazione Famigliale per a multiaccolta 
municipale è a ciucciaghja 


6. Accunsentu di a cunvinzione per a vendita di ripasti à u centru multi-accogliu 
Ciucciarella : casa per i ciucci é ciucciaghja 


7. Accunsentu in quant’é à i premii di e tese per i duttori di l’Università è premii di a 
cummmunicazione scientifica per i dutturanti di l’università 


Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

8. Incurpurazione d’un alloghju presuntu senza patrone ind’u duminiu privatu : parcella AL 90 appartenendu à a succissione Vincent Marcelli 


9. Priscrizzione di l’apertura di l’inchiesta publica cunghjunta preliminare à a DUP è parcellaria di u Puntettu ind’u quadru di u PRQAD 


10. Arretta di l’area di messa in valore di l’architettura è di u patrimoniu (AVAP) è accunsentu di u bilanciu di a cuncertazione publica 


11. Accunsentu d’una cunvinzione di straviamentu di rete cù GDF, strada di u Furcone 


12. ZAC Aurore- Mudifica di u pianu di finanzamentu per a riqualificazione di a piazza di 
u « Triangle » deta Claude Papi 


Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

13. Prupurzione annuale di i raprisentanti di a Cità di Bastia chì piglianu parte à u cunsigliu d’amministrazione di a SEM Bastia Aménagement in leia cù l’eserciziu suciale chjosu u 31 di dicembre di u 2015 


14. Prupurzione annuale di i raprisentanti di a Cità di Bastia chì piglianu parte à u cunsigliu d’amministrazione di a SEM Port de Toga in leia cù l’eserciziu suciale chjosu u 31 di dicembre di u 2015 


15. Accunsentu per e denuminazione è numerutazione di i carrughji : Addirizzame di u quartieru di Puretti 


16. Accunsentu di u muntante di a paga di u direttore di a regia autonoma di u Vechju Portu