Casa Tagliacarne

Casa Tagliacarne - Agrandir l'image, .JPG 512Ko (fenêtre modale)
© Association la Citadelle© cità di bastia

2, rue de La Paroisse  

Famille, originaire de Lèvanto, sur la Riviera ligure, à l'est de Gênes.

Antonio Tagliacarne, pionnier clairvoyant et audacieux, obtint de la Sérénissime République l'autorisation de faire construire les premières maisons à partir de 1480. Lorsque cette famille quitta Bastia, au tout début du XVIIe siècle, pour aller à Venzolasca, sa maison, alors appelée A Casetta car elle n'avait pas les proportions d'aujourd'hui, devint propriété de la ville et abrita la Magnifica Comunità della Bastia, équivalent de la Mairie.

Antonio Tagliacarne deviendra le premier podestat de Bastia, de 1488 à 1498. Son fils Giovan Francesco sera ambassadeur de Gênes à Madrid et sa descendance contractera des alliances prestigieuses avec les seigneurs du Cap Corse, Doria, Da Mare et Gentile.

 2, Carrughju di L'Assunta Gloriosa

Famiglia chì vene da Lèvanto, in a Riviera lìgure, à levante di Ghjenuva.

Antonio Tagliacarne, arditu è antivistu, ottenì da a Serenìssima Repùblica u permessu di fà  e prime custruzzione à pàrtesi da u 1480. Quandu sta famiglia lascete à Bastia, à u principiu di u XVIIu sèculu, per andà à A Venzulasca, a so casa, chjamata A Casetta chì ùn avia micca e prupurzione di quella d'oghje, diventò pruprietà di a cità è albergò La Magnifica Comunità della Bastia, chì saria a Merìa d'oghje.

Antonio Tagliacarne serà elettu primu pudestà di Bastia, da u 1488 à u 1498. U figliolu Giovan Francesco serà imbasciadore di Ghjenuva in Madrid è a discendenza ferà matrimonii di prestigiu cù i signori di u Capicorsu, Doria, Da Mare è Gentile

Testi di Ghjermana de Zerbi