Attualità

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 17 di dicembre di u 2021

A dicesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, vennari u 17 di dicembre di u 2021 à parte si da 5 ore di sera

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 0. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 10 di nuvembre di u 2021
 • 1. Denuminazione di u Boulevard Général Giraud è di u Boulevard Hyacinthe de Montera

Cummissione di l’affari ecunòmichi, suciali, culturali è di l’educazione

 • 2. Accunsentu per u Regulamentu di e suvvenzione à l’associi
 • 3. Attribuzione di una suvvenzione à l’associu Praticalingua per l’eserciziu 2021
 • 4. Accunsentu per e date di l’apertura dumenicale di i cummerci di a cità per u 2022
 • 5. Accunsentu per una cunvenzione cù a Missione lucale di Bastia à u tìtulu di u 2021
 • 6. Attribuzione di suvvenzione à l’associi à caràtteru suciale per l’eserciziu 2021
 • 7. Accunsentu per una cunvenzione finanziaria cù a Cullettività di Corsica relativa à u Fondu Unicu per l’Alloghju (FUL) à u tìtulu di l’eserciziu 2021
 • 8. Cunvenzione per l’attribuzione di una suvvenzione di a CAF à u benefiziu di cità per u funziunamentu à u centru suciale
 • 9. Cunvenzione per l’attribuzione di una suvvenzione di a CAF à u benefiziu di cità per u finanzamentu d’investimenti previsti à u centru suciale
 • 10. Mudìfica di a suvvenzione à u Centru Cumunale d’Azzione suciale (CCAS)
 • 11. Accunsentu per a cunvenzione d’ogettivi è di finanzamenti relativa à a suvvenzione di sustegnu à e furmazione à u Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) è/o à u brevet d’aptitude aux fonctions de Directeur (BAFD) trà di a Cascia d’Allucazione Famigliale di u Cismonte è a Cità di Bastia
 • 12. Accunsentu per e cunvenzione finanziarie trà di a Cascia d’allucazione Famigliale di u Cismonte è a Cità per a gestione di u multiaccolta  » Ilot Câlin  » è di u RAM  » Culumbella  » à u tìtulu di l’eserciziu 2021
 • 13. Accunsentu per l’avenenti à e cunvenzione di l’ogettivi è di u finanzamentu trà di a Cità di Bastia è l’Union des Mutuelles Corse Santé (UMCS) per a gestione di e ciucciaghje A Ciucciarella è A Cioccia è trà a Cità di Bastia è u Club Sport Loisirs Culture Vacances per a gestione di l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) Calloni

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

 • 14. Mudalità di a cuncessione cù e so càriche di l’inseme immubiliare di  » ilot la poste  » cullucatu à u 34, carrughju Campinchi in Bastia
 • 15. Accunsentu per a mudìfica simplificata n°10 di u pianu lucale di l’urbanìsimu
 • 16. Mudìfica n° 1 di u Projet Urbain partenariale dettu di a  » Curbaia suprana  » da appruntà a realizazione di una strada citatina nova
 • 17. Acquistu à a SCI LESIA ind’u quattru di a regularizazione di u carrughju Joséphine POGGI
 • 18. Acquistu di a parzella BH 20 in u settore di A Rinella
 • 19. Messa in òpera di u prugettu permettendu di ristabilì un accessu direttu trà di u carrughju San Roccu è u carrughju Faggianelli per a demulizione di l’edìculu cullucatu da daretu à u casamentu cullucatu à u 10 carrughju Napuleò
 • 20. Vèndita di una cantina cullucata à l’8 Carrughju Dirittu à u sindicatu di i cuprupietarii di u casale
 • 21. Accunsentu per a cunvenzione di messa à dispusizione à u benefiziu di l’associu Cardu In Festa
 • 22. Messa à dispusizione Asso Pôle Surdité

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 23. Evuluzione di u modu di taifficazione appieghèvule à e tasse d’adopru di u Vechju portu di Bastia
 • 24. Auturizazione d’ingagiu, di mandatamentu è di liquidazione di e spese
 • 25. Custituzione di una pruvista per e lìtiche
 • 26. Avenente n°1 à a cunvenzione di gestione sugellata trà di a cumunità d’agglumerazione di Bastia è a cità di Bastia per a realizazione di travagli idraùlichi per u fiume Lupinu
 • 27. Avenente n°1 à a cunvenzione di gestione sugellata trà di a cumunità d’agglumerazione di Bastia è a Cità di Bastia per a realizazione di travagli idraùlichi per u fiume Bertrand
 • 28. Ottimizazione è mudìfica di u pianu di finanzamentu relativu à l’uperazione Creazione di un polu prima zitellina in Gaudin
 • 29. Cunvenzione di Maestri d’Òpera delegata per i travagli VRD resi ubligatorii per a chjuditura di u tunnellu
 • 30. Accunsentu per i tempi di travagliu
 • 31. Messa à ghjornu di u regime indennitariu tenendu contu di e funzione, sugezzione, spertizia è di l’ingagiu prufessiunale per a filiera culturale culturelle
 • 32. Infurmazione di a messa à dispusizione di i persunali à tìtulu gràtisi
 • 33. Creazione di un postu di direttore di a tranquillità pùblica

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 10 novembre 2021
 • 1. Dénomination du Boulevard Général Giraud et du Boulevard Hyacinthe de Montera

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l’éducation

 • 2. Approbation du Règlement des subventions aux associations
 • 3. Attribution d’une subvention à l’association Praticalingua pour l’exercice 2021
 • 4. Approbation des dates d’ouverture dominicale des commerces de la ville pour l’année 2022
 • 5. Approbation d’une convention avec la Mission locale de Bastia au titre de l’année 2021
 • 6. Attribution de subventions aux associations à caractère social pour l’exercice 2021
 • 7. Approbation d’une convention financière avec la Collectivité de Corse relative au Fonds Unique pour le Logement (FUL) au titre de l’exercice 2021
 • 8. Convention en vue de l’octroi d’une subvention de fonctionnement de la CAF au bénéfice de la ville pour la préfiguration au centre social
 • 9. Convention en vue de l’octroi d’une subvention de la CAF au bénéfice de la ville pour le financement d’investissements prévus au centre social
 • 10. Modification de la subvention au Centre Communal d’Action sociale (CCAS)
 • 11. Approbation de la convention d’objectifs et de financements relative à la subvention de soutien aux formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) et/ou au brevet d’aptitude aux fonctions de Directeur (BAFD) entre la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Corse et la Ville de Bastia
 • 12. Approbation des conventions financières entre la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Corse et la Ville relative à la gestion du multi accueil  » Ilot Câlin  » et du RAM  » Culumbella » au titre de l’exercice 2021
 • 13. Approbation des avenants aux conventions d’objectifs et de financement entre la Ville de Bastia et l’Union des Mutuelles Corse Santé (UMCS) pour la gestion des crèches A Ciucciarella et A Cioccia ainsi qu’entre la Ville de Bastia et le Club Sport Loisirs Culture Vacances pour la gestion de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) Calloni

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • 14. Modalités de la cession avec charges de l’ensemble immobilier dénommé  » ilot la poste  » sis 34, rue Campinchi à Bastia
 • 15. Approbation de la modification simplifiée n°10 du plan local d’urbanisme
 • 16. Modification n° 1 du Projet Urbain partenarial dit de  » Corbaghja-suprana  » en vue de la réalisation d’une nouvelle voirie urbaine
 • 17. Acquisition à la SCI LESIA dans le cadre de la régularisation de la rue Joséphine POGGI
 • 18. Acquisition de la parcelle BH 20 dans le secteur de l’Arinella
 • 19. Mise en œuvre du projet permettant de rétablir un accès direct entre la rue neuve St Roch et la rue Faggianelli en procédant à la démolition de l’édicule situé à l’arrière de l’immeuble sis, 10 rue Napoléon
 • 20. Vente d’une cave sise au 8 rue Chanoine Letteron au syndicat des copropriétaires de cet immeuble
 • 21. Approbation de la convention de mise à disposition au bénéfice de l’association Cardu In Festa
 • 22. Mise à disposition d’un local au bénéfice de l’association Pôle Surdité

Commission des finances et de la transparence publique

 • 23. Evolution du mode de tarification applicable aux redevances d’usage du Vieux-Port de Bastia
 • 24. Autorisation d’engagement, de mandatement et de liquidation des dépenses
 • 25. Constitution d’une provision pour contentieux
 • 26. Avenant n°1 a la convention de gestion conclue entre la communauté d’agglomération de Bastia et ville de Bastia concernant la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau du Lupinu
 • 27. Avenant n°1 a la convention de gestion conclue entre la communauté d’agglomération de Bastia et ville de Bastia concernant la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau Bertrand
 • 28. Optimisation et modification du plan de financement relatif à l’opération Création d’un pôle petit enfance à Gaudin
 • 29. Convention de Maitrise d’Ouvrage déléguée pour des travaux VRD rendus obligatoire par la fermeture du tunnel
 • 30. Approbation des temps de travail
 • 31. Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour la filière culturelle
 • 32. Information de la mise à disposition de personnels à titre gratuit
 • 33.Création du poste de directeur de la tranquillité publique
Partager sur