Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u Cunsigliu Municipale di u 21 di nuvembre di u 2019

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a novesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, Ghjovi u 21 di Nuvembre di u 2019 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L'ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione
 • 0) Conturesu di u cunsigliu municipale di u 15 d'ottobre di u 2019
Cummissione di l'affari economiche, suciali, culturali è di l'educazione
 • 1) Accunsentu di u primu pattu addiziunale pè a cunvenzione pluriannuale di a cullaburazione pè l'urganizazione di u mercatu di Natale di Bastia 2019-2021 /annata 2019 è di u regulamentu generale
 • 2) Attribuzione di una suvvenzione pè l'animazione di u 2019
 • 3) Accusentu d'una cunvenzione cù a " Mission locale " di Bastia a u titulu di l'annu 2019
 • 4) Accunsentu d'una suvvenzione ind'u quatru di a campagna " Octobre rose " à u titulu di l'annu 2019
 • 5) Individualisazione cumplimintaria di e suvvenzione date à l'associi d'anziani cumbattanti per u 2019
 • 6) Rinnuvamentu di a cunvinzione "Struttura d'assistenti pè i zitelli" cù a Cascia d'allucazione familiale per a perioda 2020 à 2023
 • 7) Messa à ghjornu di i statuti di a Cumunita d'agglumirazione di Bastia : scelta d'una nova cumpitenza ozzionale
Cummissione di l'assestu di u spaziu urbanu
 • 8) Prugettu urbanu di u centru anzianu di Bastia : accusentu di u quaternu di carichi di cessione di terreni per l'uperazioni di 4 alloghji, calata Albert Gillio, Quartieru Puntettu
 • 9) Regularisazioni di l'acquistu di parcelli appartenendu à a signora Doro, strada di u Labrettu
 • 10) Cessione à a CAB di a parcella B 346 nant'à a cumuna d'Olmeta di Tuda ind'u quatru di u prugettu " d'implantation de regards ventouse et débitmètre du Bevincu "
 • 11) Acquistu di i dritti di i Consorts Pomonti in leia à a corte cadastrata AB 169ind'u quatru di u prugettu di i novi lucali di a pulizza municipale stretta Campinchi
 • 12) Acquistu d'un lucale à M. Humeau inde l'inseme immubiliare Bon Pasteur
 • 13) Acquistu d'un alloghju è d'una cantina à a signora Arena-Gandolfi Marie, carrughju San Ghjisè
 • 14) Avisu di chjama à candidatura ind'u quatru di a vendita d'un alloghju à u 12, stretta Chanoine Letteron
 • 15) Avisu di chjama à candidatura ind'u quatru di a vendita d'un lucale à rifà à u 1, bis stretta di u generale Carbuccia
 • 16) Prugettu d'integrazioni di bè appartenendu à a sezzione di Cardu ind'u dumaniu privatu di a cumuna
 • 17) Cunvenzioni di messa à disposizione di u serviziu urbanismu di a merria di Bastia cù a cumuna di e Ville di Petrabugnu
 • 18) Crescita di a dotazione annuale data à u CAUE -2B
Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica
 • 19) Accusentu di u pianu di finanzamentu in leia à a restruturazioni è à l'estinsione di u gruppu sculare Desanti
 • 20) Cunferimentu di a seconda decisione mudificativa in leia cù u bugettu principale
 • 21) Cunferimentu di a seconda dicisione mudificativa in leia cù u bugettu annessu di u Vechju Portu
 • 22) Cunferimentu di a prima decisione mudificativa in leia cù u bugettu autonomu di a gestione di i parcheghji
 • 23) Cunferimentu di a revisione di i prugrammi è di i crediti di i pagamenti

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre du jour est le suivant :

Hors commission
 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 15 octobre 2019
Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation
 • 1. Approbation de l'avenant n°1 à la convention cadre pluriannuelle de partenariat pour l'organisation du marché de Noël de Bastia 2019-2021/année 2019 et du règlement général
 • 2. Attribution de subventions " Animation " pour l'année 2019
 • 3. Approbation d'une convention avec la Mission Locale de Bastia au titre de l'année 2019
 • 4. Attribution d'une subvention dans le cadre de la campagne "Octobre rose" au titre de l'année 2019
 • 5. Individualisation complémentaire de subventions aux associations des anciens combattants pour l'année 2019
 • 6. Demande de renouvellement de l'agrément du relais d'assistantes maternelles (RAM) auprès de la Caisse d'allocations familiales de Haute-Corse pour la période de 2020 à 2023
 • 7. Mise à jour des statuts de la Communauté d'agglomération de Bastia : choix d'une nouvelle compétence optionnelle
Commission de l'aménagement de l'espace urbain
 • 8. Projet urbain du Centre ancien de Bastia : approbation du cahier des charges de cessions de terrains pour l'opération de 4 logements quai Sud quartier Puntettu
 • 9. Régularisation de l'acquisition de parcelles appartenant à Mme Doro, chemin du Labrettu
 • 10. Cession à la Communauté d'agglomération de Bastia de la parcelle B 346 sise sur la commune d'Olmeta di Tuda dans le cadre du projet d'implantation de regards ventouse et débitmètre du Bevincu
 • 11. Acquisition des droits des Consorts Pomonti relatifs à la cour cadastrée AB 169 dans le cadre du projet de nouveaux locaux de la Police municipale, rue Campinchi
 • 12. Acquisition d'un local appartenant à M. Humeau établi dans l'ensemble immobilier Bon Pasteur
 • 13. Acquisition d'un logement et d'une cave appartenant à Mme Arena-Gandolfi Marie, quartier St Joseph
 • 14. Avis d'appel à candidatures dans le cadre de la vente d'un logement au 12, rue Chanoine Letteron
 • 15. Avis d'appel à candidatures dans le cadre de la vente d'un local à rénover au 1, bis rue Général Carbuccia
 • 16. Projet d'intégration de biens appartenant à la " section de Cardu " dans le domaine privé de la commune
 • 17. Convention de mise à disposition du service urbanisme de la mairie de Bastia avec la commune de Ville di Petrabugnu
 • 18. Augmentation de la dotation annuelle versée au Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement -2B
Commission des finances et de la transparence publique
 • 19. Approbation du plan de financement relatif à la restructuration et à l'extension du groupe scolaire Desanti
 • 20. Approbation de la décision modificative n°2 du Budget principal
 • 21. Approbation de la décision modificative n°2 du Budget de la régie autonome du Vieux-Port
 • 22. Approbation de la décision modificative n°2 du Budget de la régie autonome des parcs de stationnement
 • 23. Révision des Autorisations de programme et de crédits de paiement

Vous trouverez, joint à la présente convocation, l'ensemble des notes de synthèse.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,

Pierre SAVELLI