Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 23 d'aprile di u 2019

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a terza seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 23 d’aprile di u 2019 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L'ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione
 • 0. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 12 di marzu di u 2019
 • 1. Conturesu di e decisione pigliate da u merre à u tìtulu di l'artìculu L 2122-22 di u Còdice generale di e cullettività territuriale
 • 2. Conturesu di e decisione pigliate da u merre à u tìtulu di e prucedure ancu furmalizate
Cummissione di l'affari economiche, suciali, culturali è di l'educazione
 • 3. Attribuzione di una suvvenzione pè u cullettivu di e vìttime di u 5 di maghju 1992
 • 4. Attribuzione di una suvvenzione pè l'associu Praticalingua
 • 5. Individualizazione di e suvvenzione à l'associi culturali à u tìtulu di l'eserciziu 2019
 • 6. Zifra di a càrtula pè a diffusione artìstica trà a cità di Bastia è a Cullettività di Corsica
 • 7. Accunsentu pè a cunvenzione tripartita è trianninca cù l'associu u REZO è a cullettività di Corsica
 • 8. Attribuzione di i prezzi di tesa pè i duttori à l'Università di a cumunicazione scentifica pè i dutturanti di l'Università
 • 9. Attribuzione di e suvvenzione à l'associi chì pruponenu azzione pedagogiche è educative à nantu à u tempu sculare
 • 10. Accunsentu pè un avenante à a cunvenzione di l'ogettivi è u finanzamentu 2017-2019 " Accuglianza di sciali senza alloghju perisculare " trà a Cità di Bastia è a CAF di u Cismonte
 • 11. Accunsentu pè una cunvenzione di messa in riserva di l'antependium di a chjesa San Carlu è di u so quatru à u Centru di Cunservazione è di u Ristoru di u Patrimoniu corsu.
 • 12. Messa à ghjornu di l'ellencu di prezzu pè l'inviu di òpere messe in vèndita à a buttea di u Museu
 • 13. Prestu d'òpera à u Museu regiunale d'antropolugia di a Corsica à l'occasione di a mostra " E figure di a Corsica - symboles, emblèmes et allégories ". Prolonga di a mostra
Cummissione di l'assestu di u spaziu urbanu
 • 14. U Puntettu : Trattatu d'adesione à l'ordunnanza di sprupriazione SCI LE CYRNOS
 • 15. Azzione Core di Cità : accunsentu pè una cunvenzione pè i Prugrammi uperaziunali di privenimentu è d'accumpagnamentu di e coprupietà-POPAC
 • 16. Azzione Core di CITÀ : accunsentu pè una cunvenzione cù l'Uffiziu Fundiariu di a Corsica pè u purtame fundiariu di u casale di l'affari marìttimi
 • 17. Cuntrattu di Cità : apprupriazione di a prima prugrammazione 2019
 • 18. Apprupriazione di u finanzamentu rilativu à u spianamentu è u caccime di u tigliu di l'anzianu cullegiu di Montesoru
 • 19. Definizione di e mudalità di messa à dispusizione pè u pùblicu di a mudifica simplificata di u Pianu lucale urbanistica n°9
 • 20. Adunita di cumanda Cità di Bastia-La Poste-France 3 da sceglie u cuncepitore-custruttore-prumutore rilativu à u riacconciu di l'isulottu di a posta
 • 21. Approbation du plan de financement relatif à l'aménagement du " Cansatoghju di a capochja "
 • 22. Mudifica di a deliberazione chì porta à a messa à dispusizione di un terrenu cumunale cù l'accunsentu pè realizà un'òpera idròlica à prò di Acqua publica
Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica
 • 23. Accunsentu pè un imprèstitu di 5 M€ nantu à u bugettu principale
 • 24. Accunsentu pè una lìnea di tesureria di 4 M€ à u tìtulu di u bugettu principale
 • 25. Accunsentu pè a cunvenzione rilativa à a custodia di i rinaghji bastiacci
 • 26. Listinu di l'impieghi chì ponu pretende à l'indennità di custrizzione in grembiu di a cullettività
 • 27. Messa in òpera di un regime indennitariu chì tene contu di e funzione, di e sughjezzione, di a spertizia è di l'impegnu prufessiunale riguardu à i capiingenieri
 • 28. Mudifica di l'auturizazione speziale d'assenza pè l'agenti di a Cità
 • 29. Accunsentu pè u contu persunale di furmazione
 • 30. Mudalità di appiecazione di contu risparmiu tempu
 • 31. Accunsentu pè u baremu di rimpattu di e spese di missione è di alloghju
 • 32. Mudifica di un cìculu di travagliu pè u serviziu di l'interventi tènnichi
 • 33. Mudifica di i criterii di attribuzione di u Cumplementu indennitariu annincu rispettu à a mudifica di i criterii di valutazione
 • 34. Regime indennitariu chì tene contu di e funzione, sughjezzione, di a spertizia è di l'impegnu prufessiunale pè l'agenti in càrica di a a lavatura
 • 35. Attribuzione di i tìtuli risturante à i stazianti gratificati
 • 36. Creazione di un postu di incaricatu di missione pè i Prugrammi uperaziunali di privenimentu è d'accumpagnamentu di e coprupietà-POPAC

Truverete, in appicciu di a cunvucazione seguente, a somma di e note di sintesi.

Vi sarebbe ricunniscente d'assiste ci, è vi pregu d'aggradì, Signora, Signore, a certezza di a mo distinta cunsiderazione.

U merre, Pierre SAVELLI

 

L'ordre du jour est le suivant :

Hors commission
 • 0.) Compte rendu du conseil municipal du 12 mars 2019
 • 1.) Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
 • 2.) Compte rendu des décisions prises par le maire au titre des procédures non formalisées
Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation
 • 3.) Attribution d'une subvention au collectif des victimes du 5 mai 1992
 • 4.) Attribution d'une subvention à l'association Praticalingua
 • 5.) Individualisation des subventions aux associations culturelles au titre de l'exercice 2019
 • 6.) Signature de la charte pour la diffusion artistique entre la ville de Bastia et la Collectivité de Corse
 • 7.) Approbation de la convention tripartite et triennale avec l'association le REZO et la collectivité de Corse
 • 8.) Attribution des prix de thèse pour docteurs de l'Université et de la communication scientifique pour doctorants de l'Université
 • 9.) Attribution de subventions aux associations menant des actions pédagogiques et éducatives sur le temps scolaire
 • 10.) Approbation d'un avenant à la convention d'objectifs et de financement 2017-2019 " Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire " entre la Ville de Bastia et la CAF de Haute-Corse
 • 11.) Approbation de la convention de mise en réserve de l'antependium de l'église Saint-Charles et de son cadre au Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine Corse
 • 12.) Mise à jour de la grille tarifaire pour l'envoi des ouvrages mis en vente à la boutique du Musée
 • 13.) Prêt d'œuvre au Musée régional d'anthropologie de la Corse à l'occasion de l'exposition " E figure di a Corsica - symboles, emblèmes et allégories ". Prolongation de l'exposition
Commission de l'aménagement de l'espace urbain
 • 14.) U Puntettu : Traité d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation SCI LE CYRNOS
 • 15.) Action Cœur de Ville : Approbation de la convention pour la mise en œuvre d'un Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC)
 • 16.) Action Cœur de ville : approbation de la convention avec l'Office Foncier de la Corse pour le portage foncier du bâtiment des affaires maritimes
 • 17.) Contrat de ville : approbation de la première programmation 2019
 • 18.) Approbation du financement relatif à la démolition et au désamiantage de l'ancien collège de Montesoru
 • 19.) Définition des modalités de la mise à disposition au public de la modification simplifiée du Plan local d'urbanisme n°9
 • 20.) Groupement de commande Ville de Bastia-La Poste- France 3 en vue de désigner le concepteur-constructeur-promoteur relatif à la requalification de l'îlot La Poste
 • 21.) Approbation du plan de financement relatif à " u cansatoghju di a capochja "
 • 22.) Modification de la délibération portant mise à disposition d'un terrain communal avec autorisation de réaliser un ouvrage hydraulique, au profit d'Acqua publica
Commission des finances et de la transparence publique
 • 23.) Approbation d'un emprunt de 5 M€ sur le budget principal
 • 24.) Approbation d'une ligne de trésorerie de 4 M€ au titre du budget principal
 • 25.) Approbation d'un avenant à la convention relative à la surveillance des plages de Bastia
 • 26.) Liste des emplois pouvant prétendre aux indemnités d'astreinte au sein de la collectivité
 • 27.) Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel concernant les ingénieurs en chef
 • 28.) Modification des autorisations spéciales d'absences pour les agents de la Ville
 • 29.) Approbation du compte personnel de formation
 • 30.) Modalités d'application du compte épargne temps
 • 31.) Approbation du barème du remboursement des frais de missions et d'hébergement
 • 32.) Modification d'un cycle de travail pour un service de la direction des interventions techniques
 • 33.) Modification des critères d'attribution du Complément indemnitaire annuel au regard de la modification des critères d'évaluation
 • 34.) Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les agents affectés au service lavage
 • 35.) Attribution des titres restaurant aux stagiaires gratifiés
 • 36.) Création du poste de chargé de mission des Programmes opérationnels de prévention et d'accompagnement des copropriétés-POPAC

Vous trouverez, joint à la présente convocation, l'ensemble des notes de synthèse.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire, Pierre SAVELLI