Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 25 di ghjugnu di u 2019

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a quarta seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 25 di ghjugnu di u 2019 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

 

Presentazione di i prugetti ritenuti durante u Cunsigliu Municipale di i zitelli di u 5 di ghjugnu di u 2019 da i ripresentanti di st’istanza

Fora di cummissione

 • 0. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 28 di maghju di u 2019

Cummissione di l’affari economiche, suciali, culturali è di l’educazione

 • 1.  Cunvenzione di mecenatu trà a cità di Bastia è a FONDATION NAPOLEON pè l’edizione di u catàlugu di a mostra tempurànea « Corsica Imperiale, Napoléon III et les Corses (1851-1870) » à u Museu di Bastia
 • 2. Dumanda di labellisazione « Centru Naziunali d’arte cuntimpuraniu » à u Ministeru di a Cultura per u Centru d’azzione è di sviluppu culturale Una Volta
 • 3. Cunferimentu d’una suvvenzione à a Casa di i zitelloni
 • 4. Cunferimentu di ricumpensa à i basciglieri bastiacci cù a menzione « Benissimu » per u 2019
 • 5. Accunsentu pè una suvvenzione à l’Offiziu naziunale di l’anziani cumbattenti è à e vìttime di guerra

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

 • 6. Prorogazione di l’Operazioni prugrammati di migliuranza di l’abitatu (OPAH) ind’u quatru di l’Operazioni di rivitulisazione di u territoriu è di u prugramma Azzione core di cità
 • 7. Accunsentu di u prugramma d’azzioni prisintatu à u titulu di a dotazioni pulitica di a cità 2019 (DPV)
 • 8. Accunsentu di a mudifica n°9 di u pianu lucale urbanìsticu

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 9.  Accunsentu di u pianu di finanzamentu per l’accunciamentu è l’attrazzame di u centru di è scienze
 • 10. Accunsentu di u prugramma d’azzioni prisentatu à u titulu di a Dotazioni invistimentu publicu lucale 2019 (DSIL)
 • 11. Mudifica di u pianu di finanzamentu in leia cù a chjama à prugetti « Biciclette è territoriu » purtatu dà l’ADEME
 • 12. Accunsentu pè u contu di gestione 2018 di u bugettu principale di a Cità
 • 13. Accunsentu pè u contu di gestione 2018 di u bugettu autònomu « Parcs de stationnement  »
 • 14. Accunsentu pè u contu di gestione 2018 di u bugettu annessu di u vechju portu
 • 15. Accunsentu pè u contu di gestione 2018 di u bugettu annessu di u crematoriu
 • 16. Accunsentu pè u contu amministrativu 2018 di u bugettu principale di a Cità
 • 17. Accunsentu pè u contu amministrativu 2018 di u bugettu autònomu « Parcs de stationnement »
 • 18. Accunsentu pè u contu amministrativu 2018 di u bugettu annessu di u vechju portu
 • 19. Accunsentu pè u contu amministrativu 2018 di u bugettu annessu di u crematoriu
 • 20. Trasfurmazioni di posti dopu à a cummissioni amministrativa paritaria
 • 21. Creazioni di u postu d’adulti di muta
 • 22.  Creazioni di posti

U Merre,

Pierre SAVELLI

L’ordre du jour est le suivant :

Présentation des projets retenus lors du Conseil municipal des enfants du 5 juin 2019 par les représentants de cette instance.

Hors commission

 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 28 mai 2019

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • 1. Convention de mécénat entre la Ville de Bastia et la fondation Napoléon dans le cadre de l’édition du catalogue de l’exposition temporaire du Musée de Bastia «  Corsica Imperiale, Napoléon III et les Corses (1851-1870)  »
 • 2. Demande de labellisation « Centre national d’art contemporain » auprès du Ministère de la Culture pour le Centre d’action et de développement culturel Una Volta
 • 3. Attribution d’une subvention à la Maison des adolescents
 • 4. Attribution de récompenses aux bacheliers bastiais avec mention Très Bien pour l’année 2019
 • 5. Approbation d’une subvention à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • 6. Prorogation des Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) dans le cadre de l'Opération de revitalisation du territoire et du programme Action cœur de ville
 • 7. Approbation du programme d’actions présentée au titre de la dotation politique de la ville 2019 (DPV)
 • 8. Approbation de la modification simplifiée n°9 du Plan local d’urbanisme

Commission des finances et de la transparence publique

 • 9. Approbation du plan de financement pour l’aménagement et équipement du Centre des Sciences
 • 10. Approbation du programme d’actions présenté au titre de la Dotation investissement public local 2019 (DSIL)
 • 11. Modification du plan de financement relatif à l’appel à projet « Vélo et territoire » porté par l’ADEME
 • 12. Approbation du compte de gestion 2018 du budget principal de la Ville
 • 13. Approbation  du compte de gestion 2018 du budget autonome « Parcs de stationnement  »
 • 14. Approbation  du compte de gestion 2018 du budget annexe du vieux port
 • 15. Approbation  du compte de gestion 2018 du budget annexe du crematorium
 • 16. Approbation du compte administratif 2018 du budget principal de la Ville
 • 17. Approbation  du compte administratif 2018 du budget autonome « Parcs de stationnement »
 • 18. Approbation  du compte administratif 2018 du budget annexe du vieux port
 • 19. Approbation  du compte administratif 2018 du budget annexe du crematorium
 • 20. Transformation de poste suite à la commission administrative paritaire
 • 21. Création du poste d’adulte relais
 • 22. Création de postes

Le Maire,

Pierre SAVELLI