Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 28 di maghju di u 2019

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a quarta seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 28 di maghju di u 2019 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L'ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 0. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 23 d'aprile di u 2019

Cummissione di l'affari economiche, suciali, culturali è di l'educazione

 • 1. Attribuzione di suvvenzione pè l'animazione di u 2019
 • 2. Depòsitu è messa in anossìa d'òpere cunservate di l'Oratoriu di l'Immaculata à u CCRPMC di Calvi
 • 3. Individualisazione di e suvvenzione à l'associi patrimuniali per l'annu 2019
 • 4. Cunvenzione per a mudellisazione in trè dimensioni di quatru munimenti patrimuniali di Bastia da u Laburatoriu regiunale d'archeulugia
 • 5. Accunsentu d'una cunvenzione d'urganisazione di manifestazioni culturale ind'è l'edifizi religiosi di a cità cù i preti chì ne anu a càrica
 • 6. Cunvenzione di finanzamentu di u ristoru di a cappella di u santìssimu Nome di Maria incù a Fundazione di u patrimoniu
 • 7. Dumanda di suvvenzione à a Cullettività di Corsica per u ristoru di a cappella di u Santìssimu Nome di Maria
 • 8. Vendita di u catalogu fotograficu " Sguardi, les Corses et l'Autre "
 • 9. Creazione é messa à ghjornu di i tariffi di i produtti derivati di a buttega di u museu
 • 10. Creazione di u tariffa di vendita di u catalogu " Corsica Imperiale, Napoleon III è a Corsica, 1851-1870 "
 • 11. Accunsentu d'una suvvenzione à l'associu A Bulabulella
 • 12. Accunsentu d'una campagna di sterilisazione di ghjatti vagabondi

Cummissione di l'assestu di u spaziu urbanu

 • 13. Bilanciu di a cuncertazione di u prugettu di a strada di " Curbaghja suprana "
 • 14. Accunsentu di a mudifica n°8 di u Pianu lucale d'urbanisimu
 • 15. Accunsentu pè l'avvenente n°3 dettu " avvenente di surtita " à a cunvenzione pluriannuale di u PRQAD-Bastia centru Anzianu : Mudifica di l'operazione RID 2
 • 16. Uperazione U Puntettu : trattatu d'adesione à l'urdinanza di sprupriazioni di i signori Fleurquin
 • 17. Uperazione U Puntettu : trattatu d'adesione à l'urdinanza di sprupriazioni di i signori Leca
 • 18. Accunsentu d'un primu pianu d'azzione di u prugramma prisentatu à u titulu di a Dutazione pulitica di a cità (DPV 2019)

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 19. Mudifica di i piani di finanzamentu di a ricalibrera di i fiumicelli di Lupinu è di Bertrand
 • 20. Accunsentu di u pianu di finanzamentu in leia cù i travaglii d'accuncera di u Viale di a Liberazione
 • 21. Cumprera d'un lucale appartinendu à a SCI St Joseph, Viale di a Liberazione é accunsentu di u pianu di finanzamentu in leia cù a cumprera è u rinnovu di issu lucale
 • 22. Accunsentu di u a tarifficazione di u parcheghju Pouillon
 • 23. Novi ratio prumossu-prumovebule
 • 24. Accunsentu di i regulamenti interni in leia à i sfarenti servizii di a cità di Bastia
 • 25. Trasfurmazioni di postu
 • 26. Messa in piazza di l'intrata gràtisi di u spaziu numèricu (Cyber base)
 • 27. Mudifica di l'urganigramma generale di a Cità di Bastia
 • 28. Creazione di 2 posti d'attaccati territuriali dopu a so riescita à u cuncorsu

Vi sarebbe ricunniscente d'assiste ci, è vi pregu d'aggradì, Signora, Signore, a certezza di a mo distinta cunsiderazione.

U merre,

Pierre SAVELLI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 23 avril 2019

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • 1. Attribution de subventions " Animation " pour l'année 2019
 • 2. Dépôt et mise en anoxie d'œuvres de l'Oratoire de l'Immaculée au CCRPMC de Calvi
 • 3. Individualisation des subventions aux associations patrimoniales au titre de l'exercice 2019
 • 4. Convention pour la modélisation en 3D de quatre monuments patrimoniaux de Bastia par le Laboratoire Régional d'Archéologie
 • 5. Approbation d'une convention d'organisation de manifestations culturelles dans les édifices religieux de la Ville avec les curés affectataires
 • 6. Convention de financement de la restauration de la chapelle du Saint Nom de Marie avec la Fondation du Patrimoine
 • 7. Demande de subvention à la Collectivité de Corse pour la restauration de la chapelle du Saint Nom de Marie
 • 8. Vente du catalogue photographique : Sguardi, les Corses et l'Autre
 • 9. Création et mise à jour des tarifs des produits dérivés de la boutique du Musée
 • 10. Création du tarif de vente du catalogue " Corsica Imperiale, Napoléon III et la Corse, 1851-1870 "
 • 11. Attribution d'une subvention à l'association a Bulabulella
 • 12. Approbation d'une campagne de stérilisation de chats errants

Commission de l'aménagement de l'espace urbain

 • 13. Bilan de la concertation du projet routier de Curbaghja suprana
 • 14. Approbation de la modification n°8 du Plan local d'urbanisme
 • 15. Avenant n°3 dit " avenant de sortie " à la convention pluriannuelle du Programme de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PRQAD) - Bastia Centre Ancien : rectification de l'opération RID 2
 • 16. U Puntettu : traité d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation des consorts Fleurquin
 • 17. U Puntettu : traité d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation des Consorts Leca
 • 18. Approbation d'un premier plan d'actions du programme présenté au titre de la Dotation politique de la Ville (DPV 2019)

Commission des finances et de la transparence publique

 • 19. Modification des plans de financement du recalibrage des ruisseaux du Lupinu et du Bertrand
 • 20. Approbation du plan de financement relatif aux travaux d'aménagement de l'Avenue de la Libération
 • 21. Acquisition d'un local appartenant à la SCI St Joseph sis avenue de la Libération et approbation du plan de financement relatif à l'acquisition et à la réhabilitation de ce local
 • 22. Approbation de la tarification du parking du Pouillon
 • 23. Nouveaux ratios promu promouvables
 • 24. Approbation des règlements intérieurs afférents aux différents services de la ville de Bastia
 • 25. Transformation de poste
 • 26. Mise en place de la gratuité de la cyberbase
 • 27. Modification de l'organigramme général de la Ville de Bastia
 • 28. Création de 2 postes d'attachés territoriaux suite à leur réussite au concours

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,

Pierre SAVELLI