Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u 31 di lugliu di u 2020

Mis en ligne le

, .JPG 300Ko ()

Ce vendredi 31 juillet, à partir de 17h à la Mairie aura lieu la 6è séance ordinaire du conseil municipal de Bastia

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione
 • 0)        Designazione di i delegati di u cunsigliu municipale è di i so supleenti da appruntà u tavulone di l’elettori senaturiali
 • 0)        Conturesu di u cunsigliu municipale di u 24 di lugliu 2020
 • 1)        Conturesu di e decisione pigliate da u merre à u tìtulu di l’artìculu L 2122-22 di u Còdice generale di e cullettività territuriale
 • 2)        Conturesu di e decisione pigliate da u merre à u tìtulu di e prucedure chì ùn sò ancu furmalizate
 • 3)        Designazione di i raprisentanti di a cità in grembiu à u SCIC Bastia
 • 4)        Mudifica di a deliberazione in contu à a scelta di i raprisentanti di a cità in grembiu à u cunsigliu purtuariu di A Marina – Vechju Portu
 • 5)        Mudifica di a deliberazione in contu à a scelta di i raprisentanti di a cità in grembiu à u cunsigliu purtuariu di u portu di cumerciu
 • 6)        Creazione di trè posti di cunsiglieri municipali delegati
Cummissione di l’affari ecunòmichi, suciali, culturali è di l’educazione
 • 7)        Accunsentu per e cunvenzione finanziarie trà a Cascia di Allucazione Famigliale di u Cismonte è a Cità in quant’è à a gestione di u l’accuglianza multìplice (multi-accueil) « L’îlot câlin » è di a Crucivia di l’Assistente Materne (RAM) « Culumbella » à u tìtulu di l’eserciziu 2020
 • 8)        Accunsentu per un avenante à u  Pattu Zitellina Giuventù (CEJ) trà a Cità di Bastia è a CAF di u Cismonte per u 2020
 • 9)        Attribuzione di e suvvenzione à l’associi chì cundùcenu azzione pedagògiche è educative nantu à u tempu sculare
 • 10)      Attribuzione di suvvenzione à associi culturali à u tìtulu di l’eserciziu 2020
 • 11)      Individualizazione di e suvvenzione à l’associi patrimuniali à u tìtulu di l’eserciziu 2020
Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu
 • 12)      Prugrammazione di a Dutazione Pulitica di a Cità 2020
 • 13)      Accunsentu per l’avenante n°1 à a cunvenzione di gruppamentu di e cumande in u quatru di u riacconciu di l’isulottu di a posta in Bastia
Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica
 • 14)      Accunsentu per u pianu di finanzamentu per u viaghjà a casa di e scenze
 • 15)      Dibàttitu di urientazione bugettaria
 • 16)      Affettazione è ripresa di i risultati di u contu amministrativu per u 2019 di u bugettu principale
 • 17)      Affettazione è ripresa di i risultati di u contu amministrativu per u 2019 di a regia autònuma di i parchi di staziunamentu
 • 18)      Affettazione è ripresa di i risultati di u contu amministrativu per u 2019 di Bugettu in appicciu di u vechju portu
 • 19)      Affettazione è ripresa di i risultati di u contu amministrativu per u 2019 di u Bugettu in appicciu di u crematoriu
 • 20)      Accunsentu per u bugettu primitivu 2020 di u bugettu principale
 • 21)      Accunsentu per u bugettu primitivu 2020 di a Regia autònuma di i parchi di staziunamentu
 • 22)      Accunsentu per u bugettu primitivu 2020 di a Bugettu in appicciu di u vechju portu
 • 23)      Accunsentu per u bugettu primitivu 2020 di u Bugettu in appicciu di u crematoriu
 • 24)      Cunferimentu di a revisione di i prugrammi è di i crediti di i pagamenti
 • 25)      Arretta di e durate d’amurtimentu di l’immubilizazione di u Bugettu principale
 • 26)      Crescita di l’inseme di a tarifficazione nantu à e sfarente prestazione di staziunamentu di a Regia Autùnuma di i Parchi di Staziunamentu Bastiacci
 • 27)      Mudifica di a deliberazione in contu à l’indennità di funzione porte à u merre è i so aghjunti è i cunsiglieri municipali delegati
 • 28)      Messa à dispusizione à tempu scumpartutu di un funziunnariu ind’un’urganizazione sindicale
 • 29)      Accunsentu per un inviluppu indennitariu 2020
 • 30)      Scrizzione di i crèditi bugettarii necessarii à i riclutamenti di cullaburadori di cabinettu

 

 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la 6éme séance ordinaire du conseil municipal se tiendra à la mairie de Bastia, avenue Pierre Giudicelli, vendredi 31 juillet 2020 à 17h30.

 

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission
 • 0)        Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux
 • 0)        Compte rendu du conseil municipal du 24 juillet 2020 (remis en séance)
 • 1)        Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 • 2)        Compte rendu des décisions prises par le maire au titre des procédures non formalisées
 • 3)        Désignation des représentants de la ville au sein du SCIC Bastia
 • 4)        Modification de la délibération portant désignation des représentants de la ville au sein du conseil portuaire du Vieux port
 • 5)        Modification de la délibération portant désignation des représentants de la ville au sein du conseil portuaire du port de commerce
 • 6)        Création de 3 postes de conseillers municipaux délégués
Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l’éducation
 • 7)        Approbation des conventions financières entre la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Corse et la Ville relative à la gestion du multi accueil « L’îlot câlin » et du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) « Culumbella » au titre de l’exercice 2020
 • 8)        Approbation d’un avenant au Contrat enfance jeunesse (CEJ) entre la Ville de Bastia et la Caisse d’allocations familiales de Haute-Corse pour l’année 2020
 • 9)        Attribution de subventions aux associations menant des actions pédagogiques et éducatives sur le temps scolaire
 • 10)      Attribution de subventions aux associations culturelles au titre de l’exercice 2020
 • 11)      Individualisation des subventions aux associations patrimoniales au titre de l’exercice 2020
Commission de l’aménagement de l’espace urbain
 • 12)      Approbation de la programmation de la Dotation Politique de la Ville 2020
 • 13)      Approbation de l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes dans le cadre de la requalification de l’ilot de la poste à Bastia
Commission des finances et de la transparence publique
 • 14)      Approbation du plan de financement relatif au fonctionnement d’A casa di e scenze
 • 15)      Débat d’orientation budgétaire
 • 16)      Affectation et reprise des résultats du compte administratif 2019 du Budget principal
 • 17)      Affectation et reprise des résultats du compte administratif 2019 de la Régie autonome des parcs de stationnement
 • 18)      Affectation et reprise des résultats du compte administratif 2019 du Budget annexe du vieux port
 • 19)      Affectation et reprise des résultats du compte administratif 2019 du Budget annexe du crématorium
 • 20)      Approbation du budget primitif  2020 du Budget principal
 • 21)      Approbation du budget primitif  2020 de la Régie autonome des parcs de stationnement
 • 22)      Approbation du budget primitif  2020 du Budget annexe du vieux port
 • 23)      Approbation du budget primitif  2020 du Budget annexe du crématorium
 • 24)      Révision des autorisations de programmes et des crédits de paiement
 • 25)      Fixation des durées d’amortissement des immobilisations du Budget Principal
 • 26)      Augmentation de l’ensemble des prestations de stationnement de la Régie autonome des parcs de stationnement bastiais
 • 27)      Modification de délibération portant approbation des indemnités de fonction allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués
 • 28)      Mise à disposition à temps partagé d’un fonctionnaire auprès d’une organisation syndicale
 • 29)      Approbation de l’enveloppe indemnitaire 2020
 • 30)      Inscription des crédits budgétaires nécessaires aux recrutements des collaborateurs de cabinet

 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Maire, Pierre SAVELLI