Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u cunsigliu municipale di u marti u 12 di marzu di u 2019

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a seconda seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 12 di Marzu di u 2019 à parte si da 5ore è mezu di sera.

 L’ordine di u ghjornu hè u seguente : 

Fora di cummissione

 • 1. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 29 di ghjennaghju di u 2019
 • 2. Denuminazione di u carrughju di a Misericordia « Rue René Viale-Carrughju di a Misericordia »

Cummissione di l’affari economiche, suciali, culturali è di l’educazione

 • 3. Cunferimentu d’una suvvenzione à u Judo Club Bastiacciu ind’u quatru di u Cuntrattu Zitellina è ghjuventù
 • 4. Cunferimentu di suvvenzione à e cuuperative sculare
 • 5. Mudìfica di a settorisazione sculare di e scole materne è elementarie 
 • 6. Validazione di i resultati di u votu di u Buggetu participativu 2019
 • 7. Attualisazione di i tariffi di i vaccini 
 • 8. Accunsentu pè a cunvenzione di depositu di cullezzione archeologiche trà a cità di Bastia è a cumuna di Lucciana
 • 9. Dumanda di suvvenzione à a Culletività di Corsica pè l’aiutu à i lochi di spettaculi-« lochi d’arte »
 • 10. Dumanda di suvvenzione à a Cullettività di Corsica pè u prugramma d’animazione 2019 di e bibbiuteche di u centru è mediateca
 • 11. Accunsentu pè a cunvenzione di cullaburazione cù u Centru Cumunale d’Azzione Suciale per l’urganisazione di A Festa di u Veranu 2019

 Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu 

 • 12. Azzione Core di Cità : accunsentu pè a cunvenzione uperaziunale trà Azzione Alloghju, a cità di Bastia è a Cumunità d’Agglumerazione di Bastia
 • 13. Azzione Core di Cità : Accunsentu pè a cartula per à cunfidenzialita è l’utilisazione di a cunfidenzialità è l’utilisazione di dati isciuti da u registru naziunale d’immatriculazione di i sindicati di coprupietarii
 • 14. Accunsentu pè l’Area di messa in Valore di l’Architettura è di u Patrimoniu (AVAP) in tantu chè situ patrimuniale assignalatu
 • 15. Definizione di i mudalità di messa à dispusizione à u publicu di a mudìfica simplificata n°8 di u pianu lucale di l’urbanisimu
 • 16. Cunvenzione di sviamentu di i retali pattighjata trà i cuncessiunarii è a Cità di Bastia inde u quatru di i travaglii di riacconciu di i fiumicelli di u Lupinu è di Toga 
 • 17. Pattu addiziunale n°1 à a cunvenzione di u 30 d’ottobre di u 2018 in quant’ à a gestione di i servizii è attrazzi chì dipendenu di a gestione di i mezi acquàtichi è di u privenimentu di l’empiifondi chì tòccanu a realizazione di i travaglii idròlichi nantu à a sezzione à fiume inghjò di u fiumicellu Toga
 • 18. Pattu addiziunale n°1 à a cunvenzione di u 30 d’ottobre di u 2018 in quant’ à a gestione di i servizii è attrazzi chì dipendenu di a gestione di i mezi acquàtichi è à u prevenimentu di l’empiifondi chì tòccanu a realizazione di i travaglii idròlichi à fiume inghjò di u fiumicellu Lupinu
 • 19. Dichjarazione di prugettu chì tratta di u riacconciu di u fiumicellu Lupinu
 • 20. Vendita di 2 terreni cumunali, in Montesoru, à pro di l’associu « L’Eveil »
 • 21. Cunvenzioe pè pudè mette à dispusizione un terrenu cumunale cù l’accunsentu di realizà un òpera idràulicu, à prò d’Acqua Publica nant’a u territoriu di a cumuna d’Olmeta di Tuda
 • 22. Incurpurazione di 3 averi lìberi senza patrone à u 6 carrughju Colonella, nant’a un terrenu catastratu sezzione AO 296- ind’u dumìniu privatu di a cumuna
 • 23. Uperazione U Puntettu : trattatu d’adesione à l’urdinanza di sprupriazioni di i signori Fleurquin
 • 24. Uperazione U Puntettu : trattatu d’adesione à l’urdinanza di sprupriazioni di i signori Rharouidi
 • 25. Uperazione U Puntettu : trattatu d’adesione à l’urdinanza di sprupriazioni di u signore Adel Sediri
 • 26. Mudìfica di u prugramma di riacconciu di u teatru municipale

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 •  27. Accunsentu pè u bugettu primaticciu 2019 in leia cù u Bugettu principale 
 • 28. Accunsentu pè u bugettu primaticciu 2019 in leia  cù a Regia Autonoma di a gestione di i parcheghji 
 • 29. Accunsentu pè u bugettu primaticciu 2019 in leia  cù a Regia Autonoma di u Vechju Portu
 • 30. Accunsentu pè u bugettu primaticciu 2019 in leia cù u Bugettu annessu di u crematoriu
 • 31. Cunferimentu di i percentuali di e 3 tasse dirette lucale
 • 32. Accunsentu pè i prugrammi è crediti di pagamentu
 • 33. Rimessa graziosa data à u signori Milani Pascal à u titulu di i debiti per l’occupazioni di u dumìniu pùblicu
 • 34. Rimessa graziosa data à u regitore di a Cyberbase 
 • 35. Mudifica di a messa in opera di u  regime indennitariu chì tene à contu e funzione, e sugestione, a spertizia è l’impegnu prufessiunale  ind’è i quadri d’impieghi eligibile
 • 36. Cunferimentu di u regime indennitariu di l’impiecati di a culletività pè u 2019
 • 37. Trasfurmazioni di posti per avanzamentu di gradi dopu à a riescita à un esaminu prufessiunale
 • 38. Impiecu di respunsevule di u dumìniu pùblicu : in casu di ricerca infruttifera di candidaturi statutari o ind’è l’ipòtesi chì nisunu funziunariu ùn serìa statu ritenutu pè u postu
 • 39. Creazione d’impieghi stagiuneschi per a statina 2019 per a regia autonoma di u vechju portu
 • 40. Creazione d’impieghi per a statina 2019 per u polu ghjuventù è sciali, a surveglianza di e zone di bagnu, di u museu etnugraficu è di a pulizza municipale
 • 41. Creazione di posti
 • 42. Mudalità di cumpensazione di l’ori supplimintare cù un riposu cumpensatore per i quadri A B è C dopu à a messa in opera di u  regime indennitariu (RIFSEEP)

Truverete, in appicciu di a cunvucazione seguente, a somma di e note di sintesi.

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 •  1. Compte rendu du conseil municipal du 29 janvier 2019
 • 2. Dénomination de la rue de la miséricorde « Rue René Viale-Carrughju di a misericordia  »          

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • 3. Attribution d’une subvention au Judo Club Bastiais dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
 • 4. Attribution de subventions aux coopératives scolaires
 • 5. Modification de la sectorisation scolaire des écoles maternelles et élémentaires 
 • 6. Validation des résultats du vote Budget participatif 2019 
 • 7. Actualisation de la grille tarifaire des vaccins 
 • 8. Approbation de convention de dépôt de collections archéologiques entre la Ville de Bastia et la commune de Lucciana
 • 9. Demande de subvention à la collectivité de Corse au titre de l’année 2019 pour l’aide aux lieux de spectacles – « Lochi d’arte »
 • 10. Demande de subventions auprès de la collectivité de Corse relative au programme d’animations 2019 des bibliothèques du centre et médiathèque
 • 11.  Approbation de la convention de partenariat entre la ville de Bastia et le Centre Communal d’Action Sociale pour l’organisation de « A Festa di u veranu » 2019

 Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 •  12. Action Cœur de Ville : approbation de la convention opérationnelle entre Action Logement, la Ville de Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia
 • 13. Action Cœur de Ville : approbation de la charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issues du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires 
 • 14. Approbation de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine en tant que site patrimonial remarquable
 • 15. Définition des modalités de la mise à disposition au public de la modification simplifiée n°8 du Plan local d’urbanisme
 • 16. Approbation de conventions de dévoiement de réseaux conclues entre les concessionnaires et la ville de Bastia dans le cadre des travaux de recalibrage des ruisseaux de Lupinu et de Toga
 • 17. Avenant n°1 a la convention  du 30 octobre 2018 relative à la gestion des services et équipements relevant de la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations concernant la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau de Toga
 • 18. Avenant n°1 a la convention  du 30 octobre 2018 relative à la gestion des services et équipements relevant de la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations concernant la réalisation des travaux hydrauliques sur la section aval du ruisseau de Lupinu
 • 19. Déclaration de projet relative au recalibrage du ruisseau de Lupinu (tronçon aval)
 • 20. Vente de deux terrains communaux, sis à Montesoru, à l’association l’Eveil 
 • 21. Convention en vue de la mise à disposition d’un terrain communal avec autorisation de réaliser un ouvrage hydraulique, au profit d’Acqua publica sur le territoire de la commune d’Olmeta di tuda
 • 22. Incorporation de trois biens vacants sans maitre sis au 6 rue Colonella – sur  une parcelle cadastrée section AO 296 – dans le domaine privé de la commune 
 • 23. Opération U Puntettu : Traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation des consorts Fleurquin
 • 24. Opération U Puntettu : Traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation des époux Rharouidi
 • 25. Opération U Puntettu : Traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation de Monsieur Adel Sediri
 • 26. Modification du programme de réhabilitation du théâtre municipal

 Commission des finances et de la transparence publique 

 • 27.  Approbation du Budget primitif  2019 du Budget principal
 • 28.  Approbation du  Budget primitif  2019 de la Régie autonome des parcs de stationnement
 • 29.  Approbation du  Budget primitif  2019 de la Régie autonome du vieux port
 • 30.  Approbation du  Budget primitif  2019 du Budget annexe du crématorium
 • 31.  Vote des taux des 3 taxes de la fiscalité directe locale
 • 32.  Approbation des autorisations de programme et crédits de paiement 
 • 33.  Remise gracieuse accordée à Mr Milani Pascal au titre de redevances pour l’occupation du domaine public
 • 34.  Remise gracieuse accordée au régisseur de la Cyberbase
 • 35.  Modification dans la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au sein des cadres d’emploi éligibles
 • 36. Approbation de l’enveloppe indemnitaire au titre de l’année 2019
 • 37. Transformation de postes pour avancement de grade suite à la réussite d’un examen professionnel
 • 38.  Emploi de responsable domaine public : En cas de recherche infructueuse de candidatures statutaires ou  dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire n’aurait été retenu sur le poste
 • 39. Création d’emplois saisonniers pour l’été 2019 pour la Régie Autonome du Vieux Port
 • 40.  Création d’emplois saisonniers pour l’été 2019 pour le pôle jeunesse et loisirs, la surveillance des plages, du musée ethnographique et de la police municipale
 • 41.  Création de postes
 • 42.  Modalités de compensation des heures supplémentaires par du repos compensateur pour les cadres A B et C suite à la mise en œuvre du RIFSEEP

Vous trouverez, joint à la présente convocation, l’ensemble des notes de synthèse.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

 

Le Maire, Pierre Savelli