Ordre du jour du conseil municipal du mardi 12 avril 2016

Mis en ligne le

, .PNG 6.7Ko ()

La 4ème séance ordinaire du conseil municipal se tiendra à la mairie de Bastia, avenue Pierre Giudicelli, mardi 12 avril 2016 à 17h30

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • 1.        Compte rendu du conseil municipal du 1er mars 2016
 • 2.        Désignation d’un conseiller municipal appelé à siéger dans différentes commissions et organismes extérieurs
 • 3.        Renouvellement des membres appelés à siéger au sein du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la ville de Bastia
 • 4.        Avis sur le projet de création d’un parc naturel marin autour du Cap Corse et de l’Agriate

 Commission des affaires sociales, culturelles et de l'éducation

 • 5.        Approbation d’une convention avec le conseil départemental pour l’activité « Voile en milieu scolaire » au titre de l’année 2016
 • 6.        Approbation d’une convention avec la CAF de Haute-Corse pour la vente de repas au centre multi accueil « L’ilot câlin » 
 • 7.        Attribution des subventions aux coopératives scolaires et associations intervenant sur le temps scolaire au titre de l’année 2016
 • 8.        Modification des tarifs de vaccination de vaccins dits «  du voyageur »
 • 9.        Approbation du prêt d’un herbier du XVIIe siècle au musée de la Corse, pour la période de juin à décembre 2016
 • 10.     Modification de la politique tarifaire applicable au musée de Bastia
 • 11.     Cafétéria du centre culturel l’Alb’Oru : Résiliation amiable et signature d’une convention temporaire avec l’association A Granitula

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • 12.     Programme de requalification du centre ancien : ouverture de la concertation préalable
 • 13.     Contrat de Ville – Validation de la 1ère programmation 2016
 • 14.     Ouverture d’une enquête publique en vue du déclassement du domaine public d’une emprise sur laquelle est édifié un garage rue Dr Morucci
 • 15.     Dation en paiement par les consorts Salvadore dans le cadre de la mise en œuvre d’une participation voirie et réseaux dans le secteur de Corbaja Suttana

Commission  des finances et de la transparence publique

 • 16.     Spassimare- Modification du plan de financement des travaux du secteur 1
 • 17.     Approbation du plan de financement du réseau des pistes cyclables
 • 18.     Avenue Emile SARI-Modification du plan de financement
 • 19.     Approbation du plan de financement des travaux d’accessibilité dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmée
 • 20.     Approbation du budget primitif 2016 relatif au budget principal
 • 21.     Approbation du budget primitif 2016 relatif au budget annexe du vieux port
 • 22.     Approbation du budget primitif 2016 relatif au budget autonome de la régie des parcs de stationnement
 • 23.     Approbation du budget primitif 2016 relatif au budget annexe du crématorium
 • 24.     Approbation des taux des 3 taxes directes locales
 • 25.     Approbation des autorisations de programme et crédits de paiement
 • 26.     Approbation des méthodes utilisées pour l’amortissement des biens
 • 27.     Approbation du régime indemnitaire des agents de la ville
 • 28.     Ajustement du tableau des effectifs
 • 29.     Approbation du règlement de formation des agents de la mairie

Il est précisé que Didier Grassi, l’adjoint délégué à la démocratie participative, vie associative et politique des quartiers présentera un point d’information relatif au bilan de la démocratie participative de l’exercice 2015.

 

A terza seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 12 d’aprile di u 2016 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 1.         Conturesu di u cunsigliu municipale di u 1u di marzu di u 2016
 • 2.         Numinazione di i raprisentante chì piglieranu parte à e cumissione interne di a Cità ma dinù à l’urganisimi esterni
 • 3.         Rinnovu di i raprisentanti chì piglieranu parte a u cunsigliu d’amministrazione di u CCAS
 • 4.         Parè nant’à u prugettu di creazione di un parcu naturale marinu in giru à u Capicorsu è l’Agriate

Cummissione di l’affari economiche, suciali, culturali è di l’educazione

 • 5.         Accunsentu per una cunvenzione  cù u cunsigliu dipartimentale  per l’attività « vela in ambiente scularu » per u periodu 2016
 • 6.         Accunsentu per una cunvenzione  cù a CAF di u Cismonte per a vendita di ripasti à favore di u centru per l’accolta « L’ilot câlin »
 • 7.         Cunferimentu di suvvenzioni à e cuuperative sculare è associi chì intervenenu nant’à u tempu scularu per u periodu 2016
 • 8.         Mudifica di i prezzi di vaccinazione vale à dì di i vaccini di « u viaghjadore »
 • 9.         Accunsentu per l’imprestitu di un erbaghju di u 17esimu seculu à u museu di Corsica per u periudu da ghjugnu sin’à dicembre di u 2016
 • 10.      Mudifica di a pulitica tariffaria  di u museu di Bastia
 • 11.      Bivetta di u centru culturale Alb’oru : rivucazione amichevule è firma di una cunvenzione tempuranea cù l’associu a Granitula

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

 • 12.      Prugramma di riqualificazione di u centru storicu : apertura di una cuncertazione capunanzu
 • 13.      Cuntrattu di a cità – Validazione di a prima prugrammazione di u 2016
 • 14.      Apertura d’una inchiesta publica cù u scopu di u sclassifica di u duminiu publicu nant’à un locu induve hè custruita a rimessa stretta di u Duttore Morucci
 • 15.      Donu in pagamentu per i cunsorti Salvadore in u quatru di a messa in opera di una participazione argine è rete inde u settore di a Corbaia Suttana 

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 16.      Spassimare : Mudifica di u pianu di finanziamentu di i travaglii di u 1u settore
 • 17.      Cunferimentu di u pianu di finanziamentu di e piste à biciclette
 • 18.      Corsu Emile Sari : Mudifica di un pianu di finanziamentu
 • 19.      Accunsentu per u pianu di finanzamentu di i travaglii di accessibilità in u quatru di l’Agenda di accessibilità Prugrammata (ADAP)
 • 20.      Cunferimentu di u bugettu primaticciu 2016 in leia cù u bugettu principale
 • 21.      Cunferimentu di u  bugettu primaticciu 2016 in leia cù u bugettu annessu di u vechju portu
 • 22.      Cunferimentu di u  bugettu primaticciu 2016 in leia cù u bugettu autonomu di a gestione di i parcheghji
 • 23.      Cunferimentu di u  bugettu primaticciu 2016 in leia cù u bugettu annessu di u crematoriu
 • 24.      Cunferimentu di i percentuali di e 3 tasse dirette lucale
 • 25.      Cunferimentu di l’apprubazione di i prugrammi è crediti di pagamente
 • 26.      Accunsentu in quantu à i metudi aduprati per l’ammurtisciamentu di i bè.
 • 27.      Cunferimentu di u regime indennitariu di l’impiecati di a culletività
 • 28.      Accunciatura di u tavulellu di l’effettivi di a cità
 • 29.      Cunferimentu di u regulamentu di a furmazione di l’impiecati di a merria

Hè mintuvatu chì Didier Grassi, aghjuntu riferente à a demucrazia participativa, vita assuciativa è pulitica di i quartieri prisenterà un puntu di infurmazione rilativu à u bilanciu di a demucrazia participativa per l’eserciziu di u 2015