Services publics / Servizi publichi, Mairie / Merria

Ordre du jour du conseil municipal du mardi 18 décembre 2018

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a dicesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 18 di dicembre di u 2018 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 0. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 6 di nuvembre di u 2018
 • 0. Conturesu di u cunsigliu municipale di u 26 di nuvembre di u 2018

Cummissione di l’affari economiche, suciali, culturali è di l’educazione

 • 1. Accunsentu di e cunvenzione  trà a cità di Bastia è l’UMCS per a gestione di e ciucciaghje : a Ciucciarella è a Cioccia
 • 2. Accunsentu pè u rinnovu di a cunvenzione pluriannuale d’obbiettivi per l’accolta cullettiva di i minori  « Calloni » per u periudu
  2019-2021
 • 3. Accunsentu pè trè cunvenzione di finanzamentu trà a cità di Bastia è a Cascia d’allucazione familale di u cismonte
 • 4. Accunsentu d’un avenante pè e cunvinzione d’ubbiettivi è di finanzamentu per u virsamentu di i prestazione di servizii (PSU /PSO) di a Cascia d’allucazione familiale
 • 5. Scelta di u prezzu pè u catòlogu per i prufessiunali di a mostra tempurànea di u Museu di a Corsica «  Identità, les Corses et les migrations XVIIe XXIe siècles »
 • 6. Accunsentu di i piani di finanzamentu pè l’uperazione d’assestu è di attrazzera museugraffica è uttimizazione di u spaziu accuglianza-buttea di u Museu di Bastia
 • 7. Dumanda d’aiutu publicu à a Culletività di Corsica per a campagna di ristoru 2019 pè e cullezzione di u museu di Bastia
 • 8. Accunsentu di u pianu di finanzamentu di a mostra tempurànea 2019 di u museu di Bastia è u catalogu di a mostra Corsica Imperiale, Napuleone III è a Corsica (1852-1870)
 • 9. Firma d’una cunvenzione quadriennale è d’ubbiettivi è di sustegnu à l’attività di l’associu « Centru d’azzione è di sviluppu culturale Una volta » é Accunsentu pè unu avenante mudificativu à a cunvenzione quadriennale è d’ubbiettivi è di sustegnu 2017-2019
 • 10. Accunsentu pè una cunvenzione finanziaria cù u Culletività di Corsica è a Cascia d’allucazione familiale di u Cismonte in leia cù u fondu unicu per l’alloghju (FUL) per l’annu 2019
 • 11.  Candidatura di a cità di Bastia à a spirimentazioni « Territoriu zero disimpiigati di longa durata »
 • 12. Accunsentu pè una suvvenzione à l’associu Populi di u Mediterraniu
 • 13. Accunsentu pè l’apertura duminicale di i cummercii

Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

 • 14. Estinsione di u mercatu alimentariu di a piazza di a merria
 • 15. Dumanda di suvvenzione per a riabilitazione di u chjoscu à musica di a piazza San Niculà
 • 16. Accunsentu di i piani di finanzamenti per a ricalibrera di i fiumicelli Lupinu è Bertrand
 • 17. Accusentu d’una suvvenzione à l’associu di i tinenti di a Caccia di u lupu di u cismonte
 • 18. Accunsentu pè una cunvenzione in leia à u rivirsamentu di l’accordu di dopu staziunamentu
 • 19. Rivucazione d’un candidatu scelti in vista di cumprà un bè cumunale, per l’infattibilità di u quaternu di i carichi di a vendita
 • 20. Accusentu di u pianu di finanzamentu in leia à a dimulizione é à a stigliera di l’anzianu cullegiu di Montesoru
 • 21. Accunsentu di u pianu di finanzamentu, inde u quatru di a cumprera di u casamentu di l’affari maritimi
 • 22. Mudificazioni di u programma di a dutazioni pulitica di a cità 2018
 • 23. Azzione corre di cità : finanzamentu di u postu di capu di prugettu

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 24. Accusentu di l’ufferta di l’indinnizazione di sinistru di a cumpagnia AXA in leia à i danni custatati ind’i lucali di a « Casa di u centru anzianu »
 • 25. Autorisazione data à u merre d’impignà, di liquidà è di mandatà e spese d’investimentu nanzu à l’aduzzione di u bugettu principale di u 2018 (ind’a limita di u quartu di i crèditi aperti à u bugettu di l’eserciziu scorsu)
 • 26. Creazione d’un postu di rispunsevule di a casa di i scienze
 • 27. Creazione d’impieghi à durata determinata d’impiegui d’agenti ricensori
 • 28. Mudifica di posti

Vi sarebbe ricunniscente d’assiste ci, è vi pregu d’aggradì, Signora, Signore, a certezza di a mo distinta cunsiderazione.

L’ordre du jour est le suivant :

Hors commission

 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 6 novembre 2018
 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 26 novembre 2018

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation

 • 1. Renouvellement des conventions financières entre la Ville et l’UMCS pour la gestion de la crèche familiale A Cioccia et de la crèche A Ciucciarella
 • 2. Approbation du renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs pour l’Accueil collectif de mineurs (ACM) Calloni pour la période 2019-2021
 • 3. Approbation de trois conventions de financements entre la ville de Bastia et la Caisse d’allocations familiales de Haute Corse
 • 4. Approbation d’un avenant aux conventions d’objectifs et de financement pour le versement des  Prestations de service (PSU et PSO) de la  Caisse d’allocations familiales
 • 5. Fixation du tarif de vente aux professionnels du catalogue de l’exposition temporaire du Musée de Bastia « Identità, les Corses et les migrations XVIIe-XXIe siècles »
 • 6. Approbation des plans de financement pour les opérations d’aménagement et d’équipement muséographique et optimisation de l’espace accueil-boutique du Musée de Bastia
 • 7. Demande d’aide publique auprès de la Collectivité de Corse pour la campagne de restauration 2019 des collections du Musée de Bastia
 • 8. Approbation du plan de financement de l’exposition temporaire 2019 du Musée de Bastia et catalogue d’exposition Corsica impériale, Napoléon III et la Corse (1852-1870)
 • 9. Signature d’une convention quadriennale et pluripartite d’objectifs et de soutien aux activités de l’association « Centre d’action et de développement culturel – Una Volta » 2019-2021 et adoption d’un avenant modificatif à la convention quadriennale d’objectifs et de soutien 2017-2019
 • 10. Approbation d’une convention financière avec la Collectivité de Corse et la Caisse d’allocations familiales de Haute-Corse relative au Fonds unique pour le logement (FUL) au titre de l’exercice 2019
 • 11. Candidature de la ville de Bastia à l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée »
 • 12. Attribution d’une subvention à l’association Peuples de Méditerranée
 • 13. Approbation des dates d’ouverture dominicale des commerces de la ville  

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • 14. Extension du marché alimentaire de la place de l’Hôtel de Ville
 • 15. Demande de subvention pour la réhabilitation du kiosque à musique de la place saint Nicolas             
 • 16. Approbation des plans de financement pour le recalibrage des ruisseaux Lupinu et Bertrand
 • 17. Attribution d’une subvention à l’association des Lieutenants de Louveterie de Haute-Corse
 • 18. Approbation d’une convention relative au reversement du forfait post-stationnement
 • 19. Révocation d’un candidat sélectionné en vue de l’acquisition d’un bien communal, pour inexécution du cahier des charges de la vente
 • 20. Approbation du plan de financement relatif à la démolition et au désamiantage de l’ancien collège de Montesoru
 • 21. Approbation du plan de financement dans le cadre de l’acquisition du bâtiment des affaires maritimes
 • 22. Modification du programme de la Dotation politique de la ville 2018
 • 23. Approbation du financement du poste de chef de projet « Action cœur de ville »

Commission des finances et de la transparence publique

 • 24. Acceptation de l'offre d'indemnisation de sinistre de la compagnie AXA relative aux dommages constatés dans les locaux de la « Maison du centre Ancien »
 • 25. Autorisation au maire d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 2018 (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent)
 • 26. Création d’un poste de responsable de la maison des sciences
 • 27. Création d’emplois à durée déterminée d’emplois d’agents recenseurs
 • 28. Modification de postes

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.