Mairie / Merria

Ordre du jour du conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a novesima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà inde a sala di spetàculu Ghjuvanteramu Rocchi di u centru culturale Alb’Oru, venneri u 18 di dicembre di u 2020 à parte si da 4 ore è mezu di sera.

L’ordine di u ghjornu hè u seguente :

Fora di cummissione

 • 0) Conturesu di u cunsigliu municipale di u 6 di nuvembre 2020

Cummissione di l’affari ecunòmichi, suciali, culturali è di l’educazione

 • 1) Accunsentu pè l’apertura duminicale di i cummercii di a cità per l’annu 2021
 • 2) Accunsentu pè a cunvenzione di finanzamentu trà a Cità di Bastia è a Cascia d’Allucazione Familiale
 • 3) Firma di a cunvenzione pluriannuale d’ubbiettivi trà « l’Union des Mutuelles de Corse Santé » (UMCS) è a Cità pè a gestione di a ciucciaghja « A Ciucciarella »
 • 4) Cunferimentu di suvvenzione date à l’associi d’anziani cumbattanti pè u 2020
 • 5) Cunferimentu di suvvenzione à l’associi à prò di u suciale pè u 2020
 • 6) Cunferimentu d’una suvvenzione à u Sporting Club di Bastia in lu quatru di e festività urganizate pè i 40 anni di a vittoria di u Sporting in coppa di Francia

 Cummissione di l’assestu di u spaziu urbanu

 • 7) Accunsentu pè u pattu addiziunale n°1 à a cunvenzione-quatru- di u prugramma Azzione Core di Cità
 • 8) Novu Prugramma di Rinnovu Urbanu : accunsentu pè u prugettu è pè a cunvenzione pluriannuale cun « l’ Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine » è l’inseme di i partinàrii
 • 9) Accunsentu pè i patti addiziunali di prulungazione di e cunvenzione in quant’à l’adopru di u scontu di a tassa fundiària nant’à e pruprietà custruite
 • 10) Cessione à u Signore Guy Michelotti di 141 m² à staccà di u terrenu AY 656
 • 11) Prugettu di strada Curbaghja Suprana : deliberazione ghjustificata da pudè passà oltre l’avisu favurèvule cun riserva datu da a cummisària inchiestatrice.
 • 12) Cessione di u terrenu E 279 à l’associu d’assistenza suciale « La Sainte Famille »
 • 13) Restituzione di i terreni BC 169 è BC 171 da a « Société d’Economie Mixte Bastia Aménagement » à a Cità di Bastia, cù u prugettu di rivèndeli, in lu quatru di a resa di l’uperazione di ristrutturazione di u quartiere Aurore
 • 14) Prutucòllu transaziunale cù a SAS Doria Automobiles in lu quatru di i travaglii di ricalibrera di u fiumicellu di Lupinu
 • 15) Prutucòllu transaziunale cù u signore Giudicelli Jean Sauveur in lu quatru di travaglii di ricalibrera di u fiumicellu di Lupinu
 • 16) Pattu addiziunale à u prucessu verbale di messa à dispusizione di spazii à prò di u Cullegiu Simon Vinciguerra dopu à a realisazione di u parcheghju Gaudin

Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica

 • 17) Accunsentu pè una cunvenzione cù « l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions » (ANTAI) per u trattamentu di u stagliu dopu à staziunamentu (FPS) pè u periodu 2021-2023
 • 18) Accunsentu pè u pianu di finanzamentu in quant’à e spese di maestrìa d’òpera, di studii preliminàrii è di missione CT/CSPS in lu quatru di l’uperazione di riqualificazione è d’accuncera di A Marina (Vechju Portu)
 • 19) Accunsentu pè u pianu di finanzamentu in lu quatru di l’uperazione di Rinnovu di u Lume Pùblicu
 • 20) Accunsentu pè u pianu di finanzamentu in quant’à i travaglii realizati à a Scola di Cardu
 • 21) Autorisazione data à u merre d’ingagià, di liquidà è di pagà e spese d’investimentu nanzu à u votu di u bugettu principale di u 2021 (ind’è a lìmita di u quartu di i crèditi aperti à u bugettu di l’esercìziu scorsu)
 • 22) Creazione di l’impiegu funziunale di Direttore Generale Agiuntu di i Servizii
 • 23) Creazione di u postu di Sviluppatore ecunòmicu è cummerciale di u centru cità
 • 24) Mudìfica di l’urganigramma generale di a Cità di Bastia
 • 25) Accunsentu pè u tavulellu di l’impieghi

L’ordre du jour est le suivant :

 

Hors commission

 • Compte rendu du conseil municipal du 6 novembre 2020

 

Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l’éducation

 

 • 1. Approbation des dates d’ouverture dominicale des commerces de la ville pour l’année 2021
 • 2. Approbation de conventions de financement entre notre collectivité et la Caisse d’allocations familiales de Haute Corse
 • 3. Signature de la convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Union des mutuelles de Corse santé (UMCS) et notre collectivité pour la gestion de la crèche A Ciucciarella
 • 4. Attribution de subvention aux associations d’anciens combattants pour l’exercice 2020
 • 5. Attribution de subventions aux associations à caractère social pour l’exercice 2020
 • 6. Attribution d’une subvention au Sporting club de Bastia dans le cadre de festivités organisées pour les 40 ans de la victoire du Sporting en coupe de France

 

Commission de l’aménagement de l’espace urbain

 • 7. Approbation de l’avenant n°1 à la convention-cadre du programme Action cœur de ville
 • 8. Nouveau programme de rénovation urbaine : approbation du projet et de la convention pluriannuelle avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et l’ensemble des partenaires
 • 9. Approbation des avenants de prolongation des conventions relatives à l’utilisation de l’abattement de la Taxe sur les propriétés foncières bâties
 • 10. Cession à Monsieur Guy Michelotti de 141 m² à détacher d’une parcelle AY 656
 • 11. Projet de voie Corbaghja Suprana : délibération motivée en vue de passer outre l’avis favorable avec réserve émis par la commissaire-enquêteur
 • 12. Cession à l’association d’assistance sociale « La Sainte Famille » de la parcelle E 279
 • 13. Rétrocession des parcelles BC 169 et BC 171 par la société d’économie mixte Bastia Aménagement à la ville de Bastia, en vue de leur revente, dans le cadre de la reddition de l’opération de restructuration du quartier Aurore
 • 14. Protocole transactionnel avec la SAS Doria Automobiles dans le cadre des travaux de recalibrage du ruisseau de Lupinu
 • 15. Protocole transactionnel avec Monsieur Giudicelli Jean Sauveur dans le cadre des travaux de recalibrage du ruisseau de Lupinu
 • 16. Avenant au procès-verbal de mise à disposition d’espaces au profit du collège Simon Vinciguerra après réalisation du parking Gaudin

 

Commission des finances et de la transparence publique

 • 17. Approbation d'une convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour le traitement des forfaits post-stationnement (FPS) durant la période 2021-2023
 • 18. Approbation du plan de financement relatif aux frais de maîtrise d’œuvre, d’études préalables et de mission CT/CSPS dans le cadre de l’opération de requalification et d’aménagement du Vieux Port
 • 19. Approbation du plan de financement dans le cadre de l’opération de Rénovation de l’éclairage public
 • 20. Approbation du plan de financement relatif aux travaux réalisés à l’école de Cardu
 • 21. Autorisation au maire d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 2021 (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent)
 • 22. Création de l’emploi fonctionnel de Directeur général adjoint des services
 • 23. Création du poste de développeur économique et commercial cœur de ville
 • 24. Modification de l’organigramme général de la ville de Bastia
 • 25. Approbation du tableau des emplois