Mairie / Merria

Ordine di u ghjornu di u Cunsigliu Municiaple di u 18 di ferraghju di u 2020

Mis en ligne le

, .JPG 63Ko ()

Signora, Signore,
Aghju l’onore di fà vi sapè chì a prima seduta urdinaria di u cunsigliu municipale si tennerà in merria di Bastia, Viale Pierre Giudicelli, marti u 18 di ferraghju di u 2020 à parte si da 5ore è mezu di sera.

L'ordine di u ghjornu hè u seguente :

Muzione di sustegnu cù l'infirmieri liberali

Fora di cummissione
 • 0) Contu resu di u cunsigliu municipale di u 17 di decembre 2019
 • 1) Contu resu di e decisione pigliate da u merre à u titulu di l'articulu L 2122-22 di u Còdice generale di e cullettività territuriale
 • 2) Contu resu di e decisione pigliate da u merre à u titulu di e prucedure non furmalizate
Cummissione di l'affari economiche, suciali, culturali è di l'educazione
 • 3) Accunsentu pè una pulitica tariifaria pè a Casa di e Scenze
 • 4) Accunsentu pè una suvvenzione pè e cuuperative sculare
 • 5) Attribuzione di una suvvenzione à prò di Una Volta
 • 6) Attribuzione di una suvvenzione pè l'associu di u festivale di u filmu talianu
 • 7) Attribuzione di una suvvenzione à l'associu Compagnie Théâtre Alibi per u 2020 è accunsentu pè un avenante finanzieru à a cunvenzione quatrianninca è pluripartita 2017-2020
 • 8) Pruposta pè una tariffica inde u quatru di i spetàculi participativi urganizati da Cità di Bastia
 • 9) Accunsentu pè una cunvenzione di partinariatu trà a Cità di Bastia è u Liceu Lycée Paul Vincensini
 • 10) Accunsentu pè u regulamentu di u bugettu participativu edizione 2020-2021 è di a somma di u bugettu participativu 2020
 • 11) Adesione à l'associu naziunale di i bugetti participativi è zifra di a càrtula
 • 12) Messa à ghjornu di l'ellencu tariffariu di e piccature per u 2020
Cummissione di l'assestu di u spaziu urbanu
 • 13) Mudifica di u regulamentu di attribuzione di l'aiuti cumunali inde u quatru di l'OPAH Rinnovu Urbanu è Coprupietà Dannighjate
 • 14) Chjarìfica intornu à a duminialità di l'àngulu di u Colle
 • 15) Cessione fundiarie ind'u centru storicu inde u quatru di u prugramma di riacconciu di i quartieri anziani dannighjati
 • 16) Acquistu à i cunsorti Cardi inde u quatru di a regularizazione di u chjassu di Petra Poli
 • 17) Cessione à a Sucetà Elidolia d'un lucale cullucatu sis à u 9 di A Misericordia
 • 18) Acquisitu di i lucali di a Mutualità suciale agricula
 • 19) Acquistu di a parcella AP 275 appartenendu à i signori Trojani carrughju sant' Antone
Cummissione di e finanze è di a trasparenza publica
 • 20) Mudifica di u pianu di finanzamentu rilativu à u prugettu di Mantinum
 • 21) Accunsentu pè u regulamentu internu di i parchi di staziunamentu di Gaudin
 • 22) Revisione di duie autorisazione di prugrammi è di i crediti di i pagamenti
 • 23) Rimessa graziosa in quant'è à l'uccupazione di u duminiu publicu
 • 24) Versamentu di un'indennità speziale di u cunsigliu à u ricevitore municipale

Vi sarebbe ricunniscente d'assiste ci, è vi pregu d'aggradì, Signora, Signore, a certezza di a mo distinta cunsiderazione.

U merre,

Pierre SAVELLI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ordre du jour est le suivant :

Motion de soutien au collectif des infirmiers d'Etat libéraux

Hors commission
 • 0. Compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2019
 • 1. Compte rendu des décisions prises par le maire au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
 • 2. Compte rendu des décisions prises par le maire au titre des procédures non formalisées
Commission des affaires économiques, sociales, culturelles et de l'éducation
 • 3. Approbation de la politique tarifaire de la Maison des Sciences
 • 4. Attribution de subventions aux coopératives scolaires
 • 5. Attribution d'une subvention à l'association Una Volta
 • 6. Attribution d'une subvention à l'association festival du film italien
 • 7. Attribution d'une subvention à l'association Compagnie Théâtre Alibi pour l'année 2020 et approbation d'un avenant financier à la convention quadriennale et pluripartite 2017-2020
 • 8. Proposition d'une tarification dans le cadre des spectacles participatifs organisés par la Ville de Bastia
 • 9. Approbation d'une convention de partenariat entre la ville de Bastia et le Lycée Paul Vincensini
 • 10. Approbation du règlement du budget participatif édition 2020-2021 et du montant du budget participatif 2020
 • 11. Adhésion à l'association nationale des budgets participatifs et signature de la charte
 • 12. Actualisation de la grille des tarifs des vaccins pour 2020
Commission de l'aménagement de l'espace urbain
 • 13. Modification du règlement d'attribution des aides communales dans le cadre des OPAH Renouvellement Urbain et Copropriétés Dégradées
 • 14. Clarification sur la domanialité de l'angle de la rue du Colle
 • 15. Cessions foncières en centre ancien dans le cadre du Programme de requalification des quartiers anciens dégradés
 • 16. Acquisition aux consorts Cardi dans le cadre de la régularisation du chemin de Pietra Poli
 • 17. Cession à la Société Elidolia d'un local sis au 9 rue de la Miséricorde
 • 18. Acquisition des locaux de la Mutualité sociale agricole
 • 19. Acquisition de la parcelle AP 275 appartenant aux consorts Trojani au quartier saint Antoine
Commission des finances et de la transparence publique
 • 20. Modification du plan de financement relatif au projet Mantinum
 • 21. Approbation du règlement intérieur des parcs de stationnement Gaudin
 • 22. Révision de deux Autorisations de programmes et crédits de paiement (APCP)
 • 23. Remise gracieuse sur occupation du domaine public
 • 24. Versement de l'indemnité spéciale de conseil au receveur municipal

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir y assister, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,

 

Pierre SAVELLI